Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Řezník a uzenář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

zpracování masa, masných výrobků a ryb

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Bourání masa.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba konzerv.
 • Zpracování živočišných tuků.
 • Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů příslušného provozu.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Řezník - uzenář RVP 29-56-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb ( 29-018-H )
 • Porážení, jatečné opracování a porcování králíků ( 29-006-E )
 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat ( 29-017-E )
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat ( 29-019-H )
 • Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů ( 29-020-E )
 • Bourání masa ( 29-021-H )
 • Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže ( 29-022-E )
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků ( 29-023-H )
 • Výroba konzerv ( 29-024-H )
 • Zpracování živočišných tuků ( 29-025-E )
 • Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich ( 29-026-E )
 • Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách ( 29-034-H )
 • Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách ( 29-035-H )
 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat ( 29-017-H )
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů ( 29-020-H )
 • Zpracování živočišných tuků ( 29-025-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.