Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník výroby potravin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Pracovník skladování a distribuce potravin , Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin , Pivovarník a sladovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100857

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník výroby potravin vyrábí potraviny dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Pracovní činnosti

 • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
 • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Smyslové posuzování jakosti a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Ovládání kontinuálních procesů výrobních stanic v surovárenské a rafinérské cukrovarnické výrobě. 4
Obsluha plynulé výroby škrobu z panelu (plavení, praní a strouhání brambor, vypírání a síření škrobu, koncentrace a rafinace škrobového mléka, odvodňování ve vakuových filtrech, sušení škrobu ve vznosu a jeho homogenizace, vysévání a balení). 4
Obsluha autoklávů, pastérů, pecí a sušáren v různých potravinářských výrobách. 4
Obsluha výrobních linek v obilných mlýnech. 4
Řízení a obsluha linek na příjem obilovin, předčišťování, čištění a dosoušení. 4
Seřizování a obsluha třídicích linek na úpravu brambor, ovoce, zeleniny a ostatních plodin. 4
Obsluha zařízení a linek ve výrobě cukru. 4
Obsluha aparatur na úpravu lehkých šťáv katexy, vyslazování filtrů, příprava regeneračních roztoků apod. 3
Obsluha automatických linek ve výrobě hotových výrobků a polotovarů z ovoce, zeleniny a lesních plodů. 3
Obsluha míchacích strojů ve speciálních výrobách, obsluha dávkovacích zařízení, komponentních vah a jejich údržba. 3
Obsluha pomocných zařízení na posklizňových linkách (přihrnování obilí k násypce apod.). 3
Obsluha provozu stanic na filtraci klérů na naplavovacích filtrech včetně odbarvování klérů. 3
Obsluha vysokoobrátkových křížových mlýnů na jemné (prachové) mletí kávy, koření a cukru a obsluha granitových melanžérů, tříválcových třecích strojů a mísicího zařízení (nožových míchaček) na zjemňování past, protlaků a práškových arómat. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H nejvhodnější
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce KKOV 4151H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Smyslové posuzování kvality polotovarů a hotových potravinářských výrobků dle standardů
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravinářských polotovarů, výrobků
Výroba potravin dle technologického postupu
Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 582 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 241 Kč do 31 991 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb (CZ-ISCO 81601)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 362 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 079 Kč do 35 874 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (CZ-ISCO 81602)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 946 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 845 Kč do 31 025 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 81609)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 705 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 647 Kč do 33 096 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.