Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník prádelny,  Pracovník pronájmu prádla,  Detašér čistírny a prádelny,  Pracovník čistírny,  Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30919

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla pere, čistí a pronajímá prádlo, oděvy a jiné příbuzné výrobky vyrobené z textilu, usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní, čištění a pronájem.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Skládání a balení prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel, přepravních kontejnerů a provozu prádelny, čistírny nebo pronájmu prádla.
 • Vedení příslušné provozní evidence a záznamů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Příprava rozpouštědel, zesilovačů a prostředků pro chemické čištění. 5
Příprava technologické vody, prací lázně a pracích prostředků pro mokré čištění. 5
Příprava technologické vody pro proces předpírky, praní a máchání. 5
Obsluha žehlicích stolů, lisů a napařovacích figurín. 5
Regenerace usňového oděvu s dotukováním. 5
Obsluha skládacích strojů nebo ruční skládání prádla, oděvů a jiných výrobků. 5
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi. 4
Dobarvení usňového oděvu z hladké usně. 4
Čištění kožichů tříbením. 4
Provedení zkoušky na určení vláken. 3

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Strojní žehlení oděvů na lisech všech typů včetně dožehlování na napařovacích figurách. 3
Ruční žehlení toalet, divadelních kostýmů, hedvábných výrobků, individuálních společenských oděvů včetně složitého tvarování tkanin (plisé) i strojem. 3
Příjem prádla a oděvů textilních i kožených s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění i poškození. Určování technologie praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost textilního materiálu, vybarvení kůže nebo výrobku včetně označování značkou, potvrzování příjmu, úprava zakázky po manipulaci a její vydávání zákazníkovi po vyčištění nebo vyprání. 2
Třídění a kontrola prádla i oděvů po praní nebo čištění podle sběren, dodacích listů s kompletováním, oceňováním a dalšími administrativními pracemi včetně balení při expedici zakázek. 2
Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy pracích, bělicích, avivážních, dezinfekčních a ostatních roztoků. 2
Strojní žehlení prádla na víceválcových žehlicích strojích, pracovních oděvů a pánských košil na různých lisech, kabinetových lisových soupravách, napařovacích figurách a skříních včetně ručního dožehlování a skládání. 2
Ruční žehlení oděvů žehličkami všech typů včetně případného dožehlování po strojním žehlení nebo napařování. 2
Napínání záclon na apretačních válcích do různých tvarů. 2
Obsluha zařízení na praní, odstřeďování a čištění a sušení peří. 2
Ruční i strojní značkování a drobné opravy prádla a oděvů, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček. 1
Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na jednoválcovém žehlicím stroji nebo žehliči a ruční dožehlování některých částí prádla žehličkami. 1
Rozvolňování, vyvěšování a skládání textilií po chemickém čištění. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách KKOV 6954E nejvhodnější
Provozní služby AKVO/AKSO 6954E01 nejvhodnější
Provozní služby RVP 69-54-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxH vhodná
Chemik RVP 28-52-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Detašér/detašérka čistírny a prádelny ( 31-027-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění ( 31-019-H )
 • Pracovník/pracovnice pronájmu prádla ( 31-028-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu prádelny ( 31-018-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin ( 31-020-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování
Příjem a výdej zakázek na čištění, značení zakázek, obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení, třídění zakázek podle druhu sortimentního zařazení, druhu materiálu, stálosti vybarvení a stupně zašpinění
Identifikace druhů špíny a skvrn, příprava jednoúčelových i multifunkčních detašovacích prostředků a odstraňování skvrn (detašování) z textilních i usňových materiálů, překartáčování různých materiálů za použití zesilovacích chemických prostředků
Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů
Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění a příprava rozpouštědel, zesilovačů, prostředků pro úpravu, technologické vody a pracích prostředků
Příprava směsí a roztoků pracích a pomocných prostředků pro procesy předpírky, praní a textilních úprav a obsluha dávkovacích zařízení
Provádění úprav a zušlechťování textilních a usňových materiálů při procesu čištění
Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení
Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění, sušení, a finální úpravu textilních oděvů a jiných výrobků žehlením, tvarováním a balením
Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro dokončovací operace po čištění usní a kožešin, nástřik dotukovacími přípravky, dobarvování, barvení a přebarvování, žehlení, tvarování a barvení oděvů z usní a kožešin
Praní prádla a oděvů
Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů
Sušení prádla a oděvů
Strojní praní a čištění peří

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
technologie chemického čištění textilií
technologie mokrého čištění
technologie zušlechťování textilií
technologie detašování
technologie barvení textilií
bezpečnost práce a požární ochrana
technologie úpravy usní a kožešin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (CZ-ISCO 8157)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 135 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 615 Kč do 26 617 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 573 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 239 Kč do 29 534 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.