Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 30 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník prádelny,  Pracovník pronájmu prádla,  Detašér čistírny a prádelny,  Pracovník čistírny,  Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30919

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Pracovník prádelen, čistíren a pronájmu prádla pere, čistí a pronajímá prádlo, oděvy a jiné příbuzné výrobky vyrobené z textilu, usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní, čištění a pronájem.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků nebo technologického postupu chemického nebo mokrého čištění prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro praní a čištění zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování, sušení, rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Skládání a balení prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici s ohledem na použitý systém toku pronajímaného prádla.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, čištění, žehlení a mandlování a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Obsluha a údržba technologického zařízení pro žehlení tvarového a rovného prádla a oděvů a jiných výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel, přepravních kontejnerů a provozu prádelny, čistírny nebo pronájmu prádla.
 • Vedení příslušné provozní evidence a záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách KKOV 6954E nejvhodnější
Provozní služby AKVO/AKSO 6954E01 nejvhodnější
Provozní služby RVP 69-54-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxH vhodná
Chemik RVP 28-52-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Detašér/detašérka čistírny a prádelny ( 31-027-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění ( 31-019-H )
 • Pracovník/pracovnice pronájmu prádla ( 31-028-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu prádelny ( 31-018-H )
 • Pracovník/pracovnice provozu čistírny usní a kožešin ( 31-020-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování
Příjem a výdej zakázek na čištění, značení zakázek, obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení, třídění zakázek podle druhu sortimentního zařazení, druhu materiálu, stálosti vybarvení a stupně zašpinění
Identifikace druhů špíny a skvrn, příprava jednoúčelových i multifunkčních detašovacích prostředků a odstraňování skvrn (detašování) z textilních i usňových materiálů, překartáčování různých materiálů za použití zesilovacích chemických prostředků
Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů
Volba technologického postupu chemického nebo mokrého čištění a příprava rozpouštědel, zesilovačů, prostředků pro úpravu, technologické vody a pracích prostředků
Příprava směsí a roztoků pracích a pomocných prostředků pro procesy předpírky, praní a textilních úprav a obsluha dávkovacích zařízení
Provádění úprav a zušlechťování textilních a usňových materiálů při procesu čištění
Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení
Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro chemické nebo mokré čištění, sušení, a finální úpravu textilních oděvů a jiných výrobků žehlením, tvarováním a balením
Obsluha a základní údržba technologického zařízení, strojů a přístrojů pro dokončovací operace po čištění usní a kožešin, nástřik dotukovacími přípravky, dobarvování, barvení a přebarvování, žehlení, tvarování a barvení oděvů z usní a kožešin
Praní prádla a oděvů
Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů
Sušení prádla a oděvů
Strojní praní a čištění peří

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
technologie chemického čištění textilií
technologie mokrého čištění
technologie zušlechťování textilií
technologie detašování
technologie barvení textilií
bezpečnost práce a požární ochrana
technologie úpravy usní a kožešin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (CZ-ISCO 8157)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 135 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 615 Kč do 26 617 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 573 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 239 Kč do 29 534 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách http://data.europa.eu/esco/isco/C8157