Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník ve strojírenství

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)

Platové rozmezí:

16 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102908

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

4. 5. 2021

Charakteristika

Pomocný pracovník ve strojírenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a sežízení, spolupráce při údržbě.
 • Jednoduché montážní práce, spolupráce při náročnějších montážích.
 • Expedice hotových výrobků a zboží.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Rovnání profilového materiálu kladivem. 2
Čištění a odmašťování součástek a dílců všemi způsoby, chemické odstraňování starých pokovení. 2
Demontáž a montáž jednoduchých částí karoserie upevněných šrouby nebo nýty, např. SPZ, odrazových skel, držáků, vypínačů, cívek, houkaček apod., včetně vrtání děr. 2
Nepohyblivé nýtování tří a více dílců nebo pohyblivé nýtování dílců. 2
Odstraňování starých nátěrů opalováním, chemickým nebo mechanickým způsobem. 2
Obrušování povrchů svarů ruční bruskou (např. pro pogumovávání apod.). 2
Nanášení ochranných nátěrů, past apod. na dílce před tepelným zpracováváním. 2
Obsluha mycí linky s případným mytím motorů. 2
Dokončování tvarů maticových klíčů s ozuby. 2
Ruční ražení čísel. 2
Dělení úprava materiálů, příprava k montáži. 2
Obrušování svarů nebo úprava dílců po vykování nebo snýtování apod. 2
Pájení přívodů vysílacích elektronek. 2
Jednoduché tmelení stěrkou, stříkáním nebo štětcem s následným broušením a začišťováním vytmelených ploch. 2
Pilování, vrtání a ohýbání. 2
Skládání komponent při výrobě výkonových polovodičových součástek pro vakuové zpracování. 2
Příprava dílů pro následnou montáž podle příslušné dokumentace a pokynů. 2
Čištění a nasouvání konců trubek do trubkovnic. 2
Rovnání plechů a profilového materiálu, ohýbání profilového materiálu nebo plechů ve svěráku nebo v přípravku. 2
Odrezování mechanickými způsoby ručně nebo ručními mechanizačními prostředky v přirozených pracovních polohách. 2
Vysoušení kompresorových chladicích jednotek horkým vzduchem, měření zbytkové vlhkosti hygrometry a plnění agregátů předepsanými dávkami oleje. 2
Řezání ruční pilkou s požadavkem na dodržování tolerovaných rozměrů. 2
Kontrola celistvosti povrchu polotovarů a výrobků kapilární metodou barevnou kapalinou nebo magnetickou metodou. 2
Tmelení křemíkových desek na brusné kotouče. 2
Broušení a leštění tvarově nenáročných jednoduchých součástek (např. víček, krytků, úchytek, madel, klik, táhel apod.) volně z ruky na dvoukotoučových bruskách. 2
Navrtávání důlků na soustruhu nebo vrtání jedné díry o průměru 2 mm na soustruhu. 1
Navlékání podložek nebo těsnění na drobné šrouby nebo vruty, nasazování gumových těsnících průchodek pro lanovody nebo potrubí v karoserii automobilu. 1
Mazání ložisek v platinách. 1
Čištění závitů od třísek. 1
Maskování ploch před nástřikem nebo nátěrem pastou, samolepící páskou apod., zaslepování otvorů zátkami. 1
Čištění vnitřků karoserií aut vysavačem nebo saponovými, popř. odmašťovacími přípravky. 1
Čištění opalu dílců po vypálení sekáčem. 1
Značkování výrobků stříkáním nebo natíráním přes jednu šablonu nebo značkování jedním až dvěma obtisky. 1
Zhotovování těsnění podle šablon z různých materiálů vystřihováním, vysekáváním apod. 1
Čištění dílců po tepelném zpracování drátěným kartáčem. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxE nejvhodnější
Základní vzdělání v oboru základní škola KKOV 7901C vhodná
Základní škola AKVO/AKSO 7901C01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění nenáročných operací tepelného zpracování kovů
Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů a linek ve strojírenství
Provádění nejjednodušších montážních prací (např. sestavování dílů nenáročných výrobků bez použití spojovacích součástí, montáž jednoduchých šroubových a nýtových spojů apod.)
Montáž strojů a zařízení při jejich hromadné výrobě na montážních linkách
Jednoduchá výměna olejů, maziv apod.
Čištění, leštění, odmašťování a mytí součástí a výrobků
Tepelné zpracování materiálů
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce a požární ochrana
balení zboží
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Samostatnost
Aktivní přístup
Výkonnost

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 178 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 788 Kč do 33 647 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 823 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 339 Kč do 29 230 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 401 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 759 Kč do 32 731 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 891 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 485 Kč do 28 384 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.