Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v pohostinství

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

pohostinství

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

13 000 Kč - 20 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Pomocný pracovník hotelového provozu,  Pomocný dělník,  Pokojská,  Hotelový zřízenec,  poslíček,  Nosič zavazadel,  Bagažista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102627

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Charakteristika

Pomocný pracovník v pohostinství provádí pomocné práce v ubytovacích zařízeních a při výrobě a výdeji pokrmů a nápojů.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých zařízení pohostinských provozů.
 • Čištění zařízení, výrobních a pohostinských prostor, spolupráce při údržbě.
 • Jednoduchá výpomoc při výrobě pokrmů.
 • Výpomoc při úklidu a údržbě ubytovacích prostor.
 • Výpomoc při obsluze hostů.
 • Doplňkový prodej zboží.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Rutinní práce při obsluze hostů a čepování nápojů zahrnující obsluhu hostů při běžném sortimentu pokrmů a nápojů v provozovnách hostinské činnosti nebo v závodních jídelnách, čepování nápojů se zabezpečením jejich odborného ošetření, základní údržbu výčepních zařízení, účtování v určené formě, včetně účtování přes kontrolní pokladnu. 2
Rutinní práce v cukrářské výrobě a expedici výrobků zahrnující vyvalování těst a mísení nevařených polev, přípravu a vaření náplní a cukrářských polev, výrobu jednoduchých druhů teplých moučníkům, zhotovování běžných druhů ovocných zmrzlinových pohárů, pěn a krémů včetně zdobení, výrobu zmrzlin za studena ze zmrzlinových směsí, plnění a dohotovování jednoduchých cukrářských výrobků bez zdobení, včetně potahování. 2
Rutinní práce v hotelovém provozu zahrnující vítání hostů u vchodu do hotelu a jejich uvádění, odnášení zavazadel hostů. 2
Úklid ubytovacích prostor včetně příslušenství, výměna prádla a doplňků, péče o hosty, péče o hosty v době příjezdu, pobytu a odjezdu, zprostředkování služeb hostům, příprava podkladů pro fakturaci hostům. 2
Výroba jednoduchých druhů teplých pokrmů a pokrmů studené kuchyně, dohotovování pokrmů a polotovarů, výroba a výdej teplých nápojů, nealkoholických nápojů a jednoduchých pohárům, výroba polévek a příloh k hlavním pokrmům, výdej pokrmů a zboží včetně ohřívání a úpravy pokrmů na talířích. 2
Dílčí pomocné práce v hotelovém provozu - vydávání klíčů od hotelových pokojů (hotelový vrátný), obsluha hotelového výtahu, pochůzková služba hostům, doručování drobných předmětů (pošty, balíčků, květin). 1
Jednoduché práce při obsluze hostů - nabízení a roznášení jednoduchého sortimentu pokrmů a nápojů hostům v hostinských provozovnách včetně závodních jídelen, čepování nápojů se zabezpečením jejich odborného ošetření. 1
Pomocné práce v cukrářské výrobě - příprava a vážení surovin k přípravě cukrářských výrobků, jednoduché práce (např. mísení, šlehání, tření apod.), krájení korpusů a hotových výrobků, úklid pracoviště. 1
Úklid ubytovacích prostor včetně příslušenství, výměna prádla a doplňků, péče o hosty. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus KKOV 65xxE nejvhodnější
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha běžných kuchyňských strojů na výrobu pokrmů
Čištění a úklid zařízení a vybavení provozoven služeb (obchody, restaurace aj.)
Ruční mytí nádobí
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
Prodej doplňkového sortimentu a zboží
Jednoduché a pomocné práce při přípravě jídel pomocí ručních nástrojů
Výpomoc při výrobě jídel
Úklid v ubytovacích zařízeních
Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků
Zhotovování těst a hmot na přípravu teplých a studených restauračních moučníků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady úklidových prací
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla
principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pomocníci v kuchyni (CZ-ISCO 9412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 15 770 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 449 Kč do 23 807 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 17 952 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 874 Kč do 23 181 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (CZ-ISCO 9112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 15 810 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 382 Kč do 21 643 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 16 725 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 019 Kč do 20 804 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel (CZ-ISCO 9621)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 15 548 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 350 Kč do 22 591 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (CZ-ISCO 91123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 16 306 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 387 Kč do 23 272 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 16 181 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 912 Kč do 18 676 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.