Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pomocný pracovník v bižuterní výrobě

Odborný směr:

Sklářská, keramická výroba

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

12 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Dělník bižuterní výroby , Pomocný dělník , Třídička , Montážní dělník , Lisař , Navlékačka , Balička , Ketlovačka , Výrobní dělník

Příbuzná povolání

Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101108

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Pomocný pracovník bižuterní výroby provádí jednoduché výrobní, pomocné, přípravné, obslužné, kontrolní a manipulační práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednoduchých operací ve výrobě skleněné a kovové bižuterie.
 • Obsluha strojů a zařízení včetně kontroly jejich činnosti.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
 • Provádění nejjednodušších operací v bižuterní výrobě.
 • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výstupní kontrola hotových výrobků se zodpovědností za kvalitu výrobků předávaných na sklad podle stanovených přejímacích podmínek. 3
Obsluha kolenopákových lisů o tonáži nad 100 t. 3
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin a polotovarů. 2
Tmelící a odtmelovací operace při výrobě výrobků 2
Ruční počítaní a rozměřování výrobků. 2
Tepelné leštění výrobků. 2
Ruční obsluha ve sklářské strojní výrobě, např. odebírání, máčení, třídění surovin polotovarů a výrobků apod. 2
Obsluha a řízení drticích soustav a mlecích jednotek. 2
Mytí výrobků v chemických a vodných roztocích včetně oplachů. 2
Navlékání, řetízkování, fastování a montáž náročných druhů bižuterních výrobků (čelenek, límců, kravat a pásů) a složitých víceřadových náhrdelníků v kombinaci s různými fantazijními perlemi a kovovými díly. 2
Obsluha jednoduchých poloautomatických strojů a zařízení. 2
Rovnání polotovarů na tmelky. 2
Obsluha šitlovacích bubnů a odstraňování skleněných přelisků. 2
Uvolňování na niti navlečených perlí a ostatních bižuterních výrobků po smáčení. Sestavování šňůrek podle barevných odstínů. 2
Obsluha jednoúčelových a jednoduchých strojů a zařízení (např. fastovacích automatů, ručních, excentrických a kolenopákových lisů o tonáži do 100 t). 2
Navlékání rokajlu o velikosti od 12/0 a montáž složitých vzorů (např. stáčení pomocí strojku, obtáčení šňůry, splétání náhrdelníků apod.). 2
Třídění výrobků podle stanovených hledisek. 2
Navlékání jedno a víceřadých náhrdelníků včetně stupňovaných velikostí. 1
Fastování, lepení a montáž bižuterních výrobků a jednoduchých vánočních ozdob a montáž a kontrola funkčnosti mechanik. 1
Jednoduché manipulační práce s výrobky. 1
Jednoduché řetízkování a svěšování bižuterních výrobků a navěšování přívěsků na lustrové montury. 1
Navazování a odvazování bižuterních výrobků. 1
Navíjení různobarevných skleněných hlaviček na drát pro textilní a čalounické špendlíky. 1
Navlékání rokajlu o velikosti do 11/0 na více jehel. 1
Našívání, napichování, kartování, adjustace, počítání a vážení bižuterních výrobků. 1
Oddělování vtoků (kleštěmi, rukou nebo strojkem) od výlisků z plastických hmot, vyráběných na vstřikovacích lisech ve vícekusových formách. 1
Příprava dílců a montáž malé galanterie. 1
Zatavování kovových dílů a uzavíracích mechanik do výrobků z plastických hmot. 1
Ruční pokládání a rovnání polotovarů nebo výrobků na speciální přípravky před zušlechťováním. 1
Odstřihávání přelisků na sklářských výrobcích ručními nebo kolečkovými nůžkami. 1
Prohlížení a třídění výrobků před zušlechťováním podle hlediska technologie zušlechťování. 1
Pečetění a skládání obálek. 1
Úklid pracovišť, úprava a úklid výrobních ploch včetně čištění strojů a výrobních zařízení. 1
Ruční navlékání perlí do svazků. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Základní vzdělání v oboru základní škola KKOV 7901C nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění bižuterních výrobků
Ruční montáž, návlek, navazování a ketlování (svěšování) bižuterních výrobků
Obsluha automatických a poloautomatických strojů a zařízení v bižuterní výrobě
Základní kontrola a třídění bižuterních polotovarů a výrobků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy skla
bižuterní materiály a polotovary, jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 222 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 993 Kč do 29 759 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 18 839 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 547 Kč do 25 302 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 443 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 133 Kč do 29 052 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.