Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pečovatelka dětí

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

15 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Chůva , Guvernantka , Au pair

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101600

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti klienta nebo na rodinných oslavách, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích apod.

Pracovní činnosti

 • Zajištění dodržování denního režimu svěřeného dítěte.
 • Příprava stravy a pokrmů dětem různých věkových kategorií.
 • Zajištění denní hygieny dítěte do tří let věku (přebalování, koupání).
 • Doprovod dětí do školy, do zájmových kroužků, k lékaři.
 • Vyzvedávání dětí z jeslí, školek a škol.
 • Návštěva pediatra se svěřeným dítětem.
 • Péče o nemocné dítě (podávání léků, plnění pokynů lékaře, dohled na klidový režim).
 • Rozvíjení dětských schopností a dovedností (hry, sport, výtvarné techniky, zpěv, tanec, apod.).
 • Dohled na bezpečnost a zajištění základních potřeb dětí, organizace společných aktivit k pobavení dětí.
 • Zajištění bezpečnosti a zdraví svěřeného dítěte.
 • Přizpůsobení se chodu a zvyklostem rodiny.
 • Poskytování první pomoci.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajišťování individuální komplexní péče o svěřené dítě do tří let věku v denním režimu v domácím prostředí včetně zajišťování motorického a logopedického rozvoje a rozvoje kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. 8
Zajišťování celodenní individuální výchovné péče o svěřené dítě starším tří let v domácím prostředí zaměřené na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných dovedností a prohlubování a upevňování kulturně-hygienických návyků přiměřených věku dítěte. 7
Zajišťování bezpečnosti a zdraví dítěte, jejich po bytu na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci. 7
Zajišťování krátkodobé péče o svěřené dítě v dětských koutcích, na firemních akcích, v hotelích apod. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pečovatelské služby KKOV 6943L nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby KKOV 6943M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxM vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru pečovatelské práce KKOV 6955H vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství KKOV 5341R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxN vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxN vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pečovatelské práce KKOV 6955J vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Čtení a vyprávění pohádek
Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí
Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků
Organizace dětských her a dalších činností
Poskytování první pomoci
Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (dovoz jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití)
Výchova dětí zaměřená na jejich celkový rozvoj, získávání vědomostí a dovedností

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pečovatelství o děti
první pomoc
zásady hlídání malých dětí
obecná pedagogika
řešení výchovných problémů
základy psychologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Práce ve výškách
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech (CZ-ISCO 5311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 19 156 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 669 Kč do 25 049 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.