Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba obuvi

Nadřazené povolání:

Výrobce obuvi

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník pro opravy obuvi,  Opravář

Příbuzná povolání

Obuvník pro plastikářskou výrobu , Svrškařka , Obuvník pro sériovou výrobu , Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi , Obuvník pro zakázkovou výrobu , Vysekávač , Obuvník pro gumárenskou výrobu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30930

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

21. 9. 2021

Charakteristika

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Pracovní činnosti

 • Odborný příjem oprav.
 • Kalkulace ceny.
 • Stanovení postupu a technologie opravy.
 • Obsluha, údržba a ošetřování obuvnických strojů.
 • Práce s ručním nářadím.
 • Příprava materiálů.
 • Provádění odborných oprav.
 • Výměna poškozených částí.
 • Ošetření, upravení a zlepšení vzhledu opraveného výrobku.
 • Výdej oprav.
 • Komunikace se zákazníkem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vykrajování a vystřihování dílců. 4
Výměna klenků. 4
Úprava okrajů lemováním. 4
Zhotovování a úpravy šablon. 4
Výměna zdrhovadel. 4
Opravy obuvi a kožedělných výrobků šitím. 4
Úprava vzhledu obuvi a kožedělných výrobků. 4
Úprava styčných ploch drásáním. 4
Frézování obvodů podrážek a patníků. 4
Výměna podpatků. 4
Zapravování podrážek a příštipků. 4
Nanášení a aktivace lepidla. 3
Lisování lepených spojů. 3
Výměna vkládacích stélek. 3
Výměna kování. 3
Krémování obuvi. 3
Vnitřní úprava vzhledu opravy. 3
Balení opravy. 3
Vypisování příjmového dokladu a účtenky. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce KKOV 3255H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce KKOV 3255E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261H nejvhodnější
Výrobce obuvi RVP 32-54-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254E vhodná
Bez požadavku na školní vzdělání KKOV xxxxx vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Opravář obuvi a kožedělného zboží ( 32-004-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha obuvnických strojů
Pracovní operace na šicím stroji
Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení
Používání ručního obuvnického nářadí
Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví
Připevňování spodkových dílců obuvi
Úprava vzhledu opravovaného výrobku
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi
Příjem a výdej oprav

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie oprav obuvi a kožené galanterie
technologie šití svršků obuvi
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
modelování a konstrukce dílců
technologie výroby obuvi
technologie zpracování kůže

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Výrobci a opraváři obuvi (CZ-ISCO 75361)