Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Operátor zhotovení tiskových forem

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Grafik pro média

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Grafik,  Operátor předtiskové přípravy

Příbuzná povolání

Správce tiskových dat , Operátor DTP , Skenerista retušér , Art grafik

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101914

Datum zveřejnění

30. 12. 2011

Datum poslední aktualizace

1. 2. 2018

Charakteristika

Operátor zhotovení tiskových forem vytváří archovou montáž jednotlivých tiskových stránek periodických i akcidenčních tiskovin podle schématu a formátu tiskového archu v příslušných počítačových programech a ve formě datových souborů řídí rytí, osvit, vypalování, vyvolávání a konečnou úpravu tiskové formy v tiskových technikách.

Pracovní činnosti

 • Příjem interních a externích datových souborů, stanovení pracovních postupů podle platných předpisů a norem.
 • Příjem externích datových souborů z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Příjem datových souborů jednotlivých stránek ve formátu PDF.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kontrola datových souborů.
 • Provedení operací elektronické montáže pomocí příslušných počítačových programů.
 • Určení formátu tiskového archu, počet tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku.
 • Umístění tiskového formátu na tiskové formě, umístění všech kontrolních a pomocných prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Nastavení hodnoty, tvaru, natočení sítě tiskového rastru pro jednotku řídící přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu RIP.
 • Určení typu vyřazení stránek podle způsobu tisku na základě příslušného schématu.
 • Přijímání a odesílání datových souborů tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivaci zpracovaných zdrojových datových souborů tiskovin a další provádění nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
 • Tisk kontrolního digitálního náhledu.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem v tiskových technikách.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Vyvolání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Nastavení parametrů elektromagnetického rytí hlubotiskových válců, laserového rytí a vypalování flexotiskových forem a hlubotiskových forem s pomocí měrného testu, předpisu technických manuálů a norem. 8
Testování osvitové jednotky s pomocí testové formy, předpisů technických manuálů zařízení a platných norem. 8
Příjem datových souborů ze záznamových médií a míst umožňujících vzdálený přístup pro osvit tiskové formy. 7
Zhotovení archové elektronické montáže v příslušném počítačovém programu včetně umístění všech kontrolních i pomocných prvků na tiskovém archu. 7
Ovládání elektronického zařízení CTP a procesu osvitu tiskových desek v ofsetu a flexotisku. 7
Ovládání elektronického zařízení CTS a procesu osvitu tiskových forem v sítotisku. 7
Ovládání elektronického zařízení elektronického rytí a laserového vypalování při procesu zhotovení tiskových forem ve flexotisku a hlubotisku. 7
Zhotovení hlubotiskových válců elektromagnetickým rytím na elektronicky řízených automatech. 7
Mezioperační vizuální kontrola zhotovené tiskové formy, hodnocení kvality expozice s pomocí pomocných testových prvků, kvality vyvolání, konzervace a celkové úplnosti a čistoty tisknoucích a netisknoucích partií na tiskové formě podle platných norem. Případné retušování tiskových forem v ofsetu, flexotisku a sítotisku. 7
Provádění mezioperační kontroly elektronické montáže. Tisk kontrolního náhledu na příslušných digitálních tiskových zařízeních. 7
Elektronická archová montáž a zpracování dat na počítači v příslušných programech a informačních systémech. 7
Komunikace s grafickými studii při příjmu datových souborů pro zhotovení tiskových forem ve všech tiskových technikách. 7
Vyřazení stránek ve formátu PDF podle způsobu tisku a příslušného schématu skládání. 6
Vyhledávání a zpracování textových či obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 6
Zpracování tiskové formy po osvitu ve vyvolávacím automatu, kde probíhá vyvolávání, čištění a konzervace tiskové formy. 6

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce KKOV 3453H nejvhodnější
Tiskař na polygrafických strojích RVP 34-52-H/01 nejvhodnější
Tiskař na polygrafických strojích RVP 34-52-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie KKOV 3441M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie KKOV 3431N vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce KKOV 3453L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Operátor zhotovení tiskových forem ( 34-035-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu
Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem
Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces
Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů
Zhotovování kontrolního náhledu pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu zhotovení tiskové formy
Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií
Obsluha zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem
Obsluha vyvolávací linky, včetně finálních úprav tiskových forem dle dané tiskové techniky
Obsluha fotomechanického a elektronického zařízení (např. skenerů, kamer, zvětšovacích, kopírovacích přístrojů a vyvolávacích automatů)
Koordinace a kalibrování osvitové jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných počítačových programů a norem

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii
počítačové zpracování digitální fotografie
typografická úprava textu
polygrafická montáž
normy jakosti a kvality v polygrafii
koordinace a kalibrace přístrojů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 143 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 966 Kč do 41 144 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.