Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Montér vzduchotechniky

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Mechanik strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Maintenance Man,  Údržbář,  Maintenance technician

Příbuzná povolání

Vahař , Mechanik polygrafických strojů , Mechanik vakuových zařízení , Mechanik geologickoprůzkumných zařízení , Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel , Seřizovač gumárenských zařízení , Mechanik báňské záchranné služby , Mechanik opravář , Montér točivých strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2187

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

16. 4. 2019

Charakteristika

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž a demontáž vzduchotechnického potrubí.
 • Montáž, demontáž, opravy a zkoušení ventilátorů.
 • Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení např. odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek.
 • Revize zařízení vzduchotechniky.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a koordinace práce několika pracovních skupin při montáži kompletních klimatizací jaderných elektráren, automobilek, komplexů nemocničních budov apod. 7
Řízení montáže a demontáže, oprav, rekonstrukcí, revizí, repasí nebo komplexní zkoušení elektrických odlučovačů, látkových filtrů, stabilizátorů, klimatizací obchodních domů, nemocnic, divadel, letištních hal, odprašovacích zařízení továrních hal, mlýnů, odpopílkovávání a odlučování tepláren a elektráren. 6
Montáž kruhového potrubí o průměru nad 1 000 mm nebo čtyřhranného potrubí o obvodu nad 4 000 mm. 5
Montáž, demontáž, opravy a individuální zkoušení elektrických odlučovačů, látkových filtrů, stabilizátorů, axiálních ventilátorů o rozměrech nad 1 800 mm a radiálních ventilátorů nad 1 250 mm, odprašovacích zařízení mlýnů, sil, třídičů, drtičů apod. a klimatizace obchodních domů, nemocnic, divadel a letištních hal a vzduchotechniky jaderných elektráren. 5
Montáž, řízení montáže a demontáže, opravy, revize a repase nebo komplexní zkoušení odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, mazacích stanic, komorových nebo šnekových podavačů, hadicových nebo oběhových filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek, mokrých nebo suchých odlučovačů, tlakových zásobníků, pneumatických dopravních žlabů apod. 5
Vyrovnávání nebo seřizování tlakových zásobníků, mokrých odlučovačů, čeřících zařízení, hadicových filtrů apod. 5
Montáž a demontáž elektrických odlučovačů a látkových filtrů. 4
Montáž kruhového potrubí o průměru nad 300 mm do 1 000 mm nebo čtyřhranného potrubí o obvodu nad 1 200 mm do 4 000 mm. 4
Montáž, demontáž, opravy a individuální zkoušení axiálních ventilátorů o rozměrech do 1 800 mm nebo radiálních ventilátorů do 1 250 mm, umělých tahů tepláren nebo kotelen o výkonu do 36 t/h, odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, mazacích stanic, komorových nebo šnekových podavačů a hadicových, absorpčních a kapsových filtrů. 4
Montáž, seřizování nebo oprava podavačů a zásobníků pro pneumatickou dopravu, suchých nebo mokrých odlučovačů apod. 4
Seřizování, revize nebo repase servopohonů, rozboček s pneumatickým ovládáním, systémů oklepávání elektrických odlučovačů a poháněcích jednotek. 4
Demontáž vzduchotechnického potrubí a zařízení bez dalšího používání. 3
Montáž sacích nebo výdechových ústrojí klimatizací a větracích jednotek. 3
Montáž, demontáž a opravy vyústek, tlumicích vložek, mřížek, výfukových hlavic, klapek, šoupátek, krytů spojek ventilátorů, ventilátorů dodávaných v celku, rozboček s pneumatickým ovládáním, nástřešních větracích jednotek, úhelníkových pružin pod ventilátory, polobloků odlučovačů, poháněcích jednotek apod. 3
Zhotovování nebo montáž kruhového potrubí o průměru do 300 mm nebo čtyřhranného potrubí obvodu do 1 200 mm, závěsů a konzol. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce KKOV 3652H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář KKOV 3658H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Svařování kovů
Provádění údržby a oprav vzduchotechnických zařízení
Sestavování částí vzduchotechnických zařízení
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení
Kontrola a provádění funkčních zkoušek vzduchotechnických zařízení
Diagnostikování poruch vzduchotechnických zařízení
Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav vzduchotechnických zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
technologie svařování kovů
točivé stroje (např. kompresory, ventilátory, čerpadla, turbíny apod.), vzduchotechnická zařízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prachem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž vibracemi
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Práce ve výškách
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Mechanici klimatizací a chladicích zařízení (CZ-ISCO 7127)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 319 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 897 Kč do 46 311 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.