Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Montér tepelných stříkaných izolací

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Nadřazené povolání:

Montér tepelných izolací

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Izolatér

Příbuzná povolání

Montér tepelných foukaných izolací , Montér zateplovacích systémů ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103077

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Montér tepelných stříkaných izolací provádí v občanské a průmyslové výstavbě nástřiky tepelných izolací izolačními a protipožárními nástřikovými hmotami.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavební, technické a provádění dokumentace pro tepelné stříkané izolace.
 • Stanovení pracovního technologického postupu, prostředků a metod dle projektové a technické dokumentace.
 • Zaměření pracoviště, vytýčení místa montáže tepelné stříkané izolace.
 • Montáž, demontáž kozového lešení a pomocných konstrukcí.
 • Demontáž původní tepelné izolace a její likvidace dle technologického postupu.
 • Příprava podkladů pro nanášení stříkané tepelné izolace (např. instalace PE folie apod.) dle technologického postupu.
 • Příprava izolačního média dle technologického postupu a v odpovídajícím množství.
 • Provedení tepelné stříkané izolace plochých střech, půdních konstrukcí, stropů, povrchů rozvodů vzduchotechniky apod.
 • Zpracování protokolu o provedení nástřiku tepelné stříkané izolace.
 • Nakládání s materiály a odpady.
 • Dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Stanovení výměry nástřiku tepelné stříkané izolace. 6
Výpočet spotřeby materiálů a izolačního média. 6
Tepelná stříkaná izolace např. PUR na vnitřní střešní plášť. 5
Tepelná stříkaná izolace např. PUR na svislé stěny a příčky. 5
Tepelná stříkaná izolace např. PUR podlahových souvrství. 5
Příprava stavebního prostoru, např. podložení PE folií, očištění a utěsnění prostor. 5
Seřízení pracovního stroje a provedení nástřiku izolační hmotou. 5
Dokončovací práce, např. odstranění přebytečných izolací, zakrytí izolovaných prostor a úprava materiálu pro zakrytí. 3
Přeprava strojního zařízení, izolačního a pomocného materiálu na místo aplikace. 3
Manipulační, přípravné práce před nástřikem, úklidové práce, likvidace odpadu. 2
Seřízení a čištění pracovního stroje. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce KKOV 3653H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667H vhodná
Zedník RVP 36-67-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov
Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací
Manipulace a skladování izolačních materiálů
Výpočet spotřeby materiálů a rozsahu izolačních prací
Obsluha strojních zařízení pro izolační práce se zaměřením na stroje potřebné pro zpracování různých druhů kovových povrchových úprav
Stavba kozového lešení, práce na lešení
Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu
Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav stříkaných tepelných izolací
Orientace v konstrukčním řešení tepelných stříkaných izolací
Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav při provádění izolací
Odstranění původního izolačního materiálu a jeho likvidace dle technologického postupu
Opláštění izolovaných prvků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
nakládání s odpady
technologie provádění stavebních izolací
technické kreslení ve stavebnictví
materiály pro stavební izolace
montáž a demontáž lešení a dalších pomocných konstrukcí
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.