Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Mechanik vakuových zařízení

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Mechanik strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 52 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Údržbář,  Vakuář,  Maintenance Man,  Maintenance technician

Příbuzná povolání

Vahař , Mechanik polygrafických strojů , Mechanik geologickoprůzkumných zařízení , Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel , Seřizovač gumárenských zařízení , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2179

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

16. 4. 2019

Charakteristika

Mechanik vakuových zařízení obsluhuje stroje a zařízení na výrobu vakuových výrobků a provádí jejich seřizování a opravy.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Obsluha a základní údržba vakuových strojů a zařízení.
 • Opravy a seřizování strojů a zařízení pro mechanické úpravy součástí pro vakuové a polovodičové výrobky.
 • Opravy a montáže vakuových zařízení.
 • Seřizování čerpacích linek pro výrobu barevných obrazovek a napařovacích zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Seřizování napařovacích zařízení s elektronovými děly. 7
Čerpání vzorků vysílacích elektronek o výkonech nad 100 kW. 7
Hledání netěsností, diagnostika vakuových aparatur. 7
Seřizování čerpacích linek pro výrobu barevných obrazovek. 7
Seřizování naprašovacích zařízení. 7
Elektrické a optické nastavování laserů. 6
Plazmochemické leptání Si desek. 6
Nastavování (cejchování nebo seřizování) difusních pecí. 6
Čerpání vysílacích elektronek o výkonech nad 100 kW. 6
Čerpání vícekomorových prvků. 6
Čerpání velkých vysílacích klystronů. 6
Seřizování mechanických částí termokompresních automatů řízených mikroprocesory. 6
Nastavování a fixace vychylovacích jednotek barevných obrazovek. 5
Čerpání rentgenových převáděčů. 5
Tažení monokrystalů Si nebo Ge o průměru do 63,5 mm. 5
Kontrola natékavosti vakuových systémů. 5
Seřizování napařovacích zařízení. 5
Odborné opravy a montáže vakuových zařízení (vývěv, ventilů, měřidel. zábrusů apod.). 5
Montáž systémů vysílacích elektronek o výkonech nad 100 kW. 5
Nastavování poměrů stojatých vln v pásmu 3 - 4 cm. 5
Vytváření difúzních a oxidovaných vrstev ve výrobě integrovaných obvodů velmi vysoké integrace. 5
Seřizování a základní údržba složitých vakuových zařízení (čerpací automaty, stojany, vakuové pece apod.) 4
Pájení a žíhání součástí ve vakuových pecích, v pecích s inertní atmosférou nebo s ochrannou vodíkovou atmosférou. 4
Opravy a seřizování strojů a zařízení pro mechanické úpravy součástí pro vakuové a polovodičové výrobky. 4
Tažení wolframových a molybdenových drátů o průměru pod 0,05 mm na mikrotažicích strojích. 4
Čerpání a plnění bleskojistek a iontovek. 4
Montáž magnetronů a jejich ladění. 4
Montáž a svařování úplných systémů barevných obrazovek. 4
Termokompresní spojování přívodů tranzistorů a integrovaných obvodů na poloautomatickém nebo automatickém zařízení řízeném mikroprocesorem. 4
Fotolitografické vytváření mikrostruktur integrovaných obvodů a tranzistorů. 4
Difúze, napařování nebo vytváření epitaxních vrstev na Si desky. 4
Dělení monokrystalů Si nebo Ge na desky. 4
Čerpání vysílacích elektronek o výkonu od 1 kW do 10 kW. 4
Zhotovování mřížek vysílacích elektronek. 4
Čerpání a zatavování ampulí pro vakuové procesy. 4
Broušení polovodičových desek do průměru 76,2 mm s dodržováním rovinnosti 0,0035/100. 3
Montáž úplných anod RTG převáděčů. 3
Pájení nebo lepení polovodičových systémů na patky nebo soubory přívodů. 3
Oxidace povrchů křemíkových desek. 3
Montáž a svařování systémů vysílacích elektronek malých výkonů (do 1 kW). 3
Chemická příprava komponent výkonových polovodičových součástek pro vakuové zpracování - pájení, difuse, napařování apod. 3
Dokončovací operace ve výrobě žhavicích vláken a katod pro barevné obrazovky. 3
Čerpání hořáků výbojek RVI od 400 W do 3500 W. 3
Zonální pájení a čerpání hořáků sodíkových výbojek 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H nejvhodnější
Jemný mechanik RVP 23-62-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce KKOV 2364H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení KKOV 2345L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik KKOV 2362H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech a dokumentaci vakuových zařízení
Kontrola a provádění funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti vakuových zařízení
Diagnostikování poruch zařízení pro čerpání vzduchu z vakuových prvků a pro jejich plnění plyny a zatavování jejich baněk
Volba postupu práce, nástrojů a pomůcek pro zhotovování vakuových zařízení
Montáž a svařování či pájení systémů vakuových prvků (např. obrazovek, elektronek, magnetronů aj.)
Chemické úpravy dílců polovodičových součástek a integrovaných obvodů
Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek pro výrobu vakuových prvků a zařízení
Zhotovování součástí vakuových prvků (např. žhavicích vláken, katod, mřížek apod.)
Zatavování baněk vakuových prvků
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
součásti a mechanismy jemné mechaniky
elektrotechnika
elektronika obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 904 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 314 Kč do 52 513 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 255 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 464 Kč do 49 999 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) (CZ-ISCO 73112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 821 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 314 Kč do 58 108 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 589 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 384 Kč do 51 747 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.