Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Mechanik motorových lokomotiv

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Nadřazené povolání:

Mechanik kolejových vozidel

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 41 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Opravář motorových lokomotiv,  Opravář spalovacích motorů

Příbuzná povolání

Mechanik kolejových vozů ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102270

Datum zveřejnění

15. 6. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracoviště pro opravy motorových lokomotiv.
 • Vyhledávání závad motorových lokomotiv.
 • Stanovení pracovních postupů oprav motorových lokomotiv.
 • Řízení prací při opravách včetně záběhu a funkčních zkoušek.
 • Práce při opravách a revizích.
 • Demontáže, opravy a montáže spalovacích motorů.
 • Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s využitím diagnostických metod.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s elektrickým, hydraulickým nebo mechanickým přenosem výkonu s využitím diagnostických metod. 7
Samostatné vedení prací při dílenských opravách. 7
Specializované odborné práce při opravách, revizích a seřizování motorových lokomotiv. 7
Provádění technické diagnostiky spalovacích motorů, její vyhodnocování za účelem posouzení celkového technického stavu a stanovení optimálního rozsahu potřebného opravárenského zásahu. 7
Řízení prací při opravách násilně nebo haváriemi poškozených motorových lokomotiv, (oprava, nebo změna konstrukce spalovacího motoru, apod.) včetně záběhu a funkčních zkoušek. 7
Specializované vysoce odborné práce při opravách, revizích a seřizování motorových lokomotiv. 7
Komplexní a konečné seřízení spalovacích motorů. 6
Složitější odborné práce při opravách a revizích motorových lokomotiv. Kontrola provozuschopnosti spalovacích motorů. Vyvázání trakčních a dieselových motorů a jejich demontáž. 5
Demontáže, opravy a montáže spalovacích motorů všech druhů. 4
Odborné práce při běžných a středních opravách. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce KKOV 2366H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu KKOV 2368H vhodná
Mechanik opravář motorových vozidel RVP 23-68-H/01 vhodná
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Mechanik motorových lokomotiv ( 23-063-H )
 • Mechanik motorových lokomotiv motorář ( 23-131-H )
 • Mechanik motorových lokomotiv potrubář ( 23-132-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola a provádění funkčních zkoušek činnosti generátorů, výkonnostních kompenzátorů a pojišťovacích regulátorů dieselových motorů motorových lokomotiv
Diagnostikování poruch naftových motorů lokomotiv a jejich vyhodnocování pro posouzení celkového technického stavu a stanovení rozsahu oprav
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění oprav dieselových motorů, převodových ústrojí a příslušenství motorových vozidel
Volba postupu práce, nářadí a náhradních dílů pro provádění oprav dieselových motorů, převodových ústrojí a příslušenství motorových lokomotiv
Kontrola a provádění funkčních zkoušek dieselových motorů, převodových a hnacích skříní, řadicích a ovládacích ústrojí a tlakových brzd kolejových vozidel
Sestavování, kontrola a provádění funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv
Seřizování a opravy příslušenství dieselových motorů kolejových hnacích vozidel, chladicích ústrojí, ventilátorů, turbodmychadel apod.
Sestavování součástí a montáž dieselových motorů, vstřikovacích mechanizmů, ventilů a vstřikovacích trysek
Sestavování součástí a montáž vodních čerpadel, ventilů a upravovačů tlaků v palivovém a mazacím okruhu kolejových motorových vozidel
Sestavování součástí a montáž převodových a hnacích skříní, řadicích a ovládacích ústrojí a tlakových brzd kolejových motorových vozidel

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
elektrotechnika
technologie oprav a seřizování motorových lokomotiv
části motorových lokomotiv

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Práce ve výškách
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 787 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 715 Kč do 47 303 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 464 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 560 Kč do 40 953 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mechanici a opraváři kolejových vozidel (CZ-ISCO 72332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 255 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 812 Kč do 43 527 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.