Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer nákupu velkoobchodu

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer oddělení nákupu pro velkoobchod,  Wholesale purchasing manager

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102544

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Manažer nákupu velkoobchodu zajišťuje a sjednává obchodní zakázky mezi dodavateli zboží a velkoskladem. Zajišťuje flexibilní a operativní řízení oddělení nákupu s cílem zefektivnit celý nákupní proces a získat spolehlivé obchodní partnery za výhodných smluvních obchodních podmínek.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení nákupu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení nákupních strategií na dané dílčí období.
 • Získávání výhodnějších obchodních podmínek od strategických dodavatelů.
 • Monitorovaní trhu s cílem nalezení nových dodavatelů.
 • Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách s dodavateli.
 • Tvorba finančních analýz nákupů za dané časové období.
 • Komunikace s obchodními zástupci dodavatelů.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení nákupu.
 • Vyhodnocování zjištěných dat nákupů a stanovení návrhů na optimalizaci podporovaných dodavatelů v interní databázi firmy (koordinace).
 • Komunikace s oddělením prodeje k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vedení celého oddělení nákupu velkoobchodu včetně personálního řízení zaměstnanců. 9
Provádění monitoringu trhu, identifikace nových dodavatelů a vyjednávání o obchodních podmínkách s novými i stávajícími dodavateli (využití i tzv. elektronických aukcí). 9
Příprava a realizace nákupní strategie zahrnující průběžné sledování, vyhodnocování průběžných výsledků a navrhování případných úprav strategie. 8
Vyhodnocování nákupu zboží do velkoskladu a kontrola dodržení stanoveného rozpočtu na dané období. 8
Vzájemná spolupráce s oddělením prodeje s cílem stanovit poptávku po daném druhu zboží a zajištění optimálních dodávek zboží do velkoobchodu. 8
Zlepšování a zvyšování kvality dodávek s dodavateli na základě hodnocení jednotlivých dodávek (rating) pracovníky velkoobchodu. 8
Spolupráce s vedením firmy na tvorbě rozpočtu na další časová období. 8
Dodržování stanovené nákupní strategie a rozpočtu s možností řádné a mimořádné analýzy činností v oddělení nákupu pro velkoobchod. 8
Průběžná delegace úkolů na zaměstnance oddělení nákupu s celkovým vyhodnocením a následným stanovením prémií a odměn pro jednotlivé pracovníky. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Management RVP 64-31-N/xx nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Uzavírání obchodních smluv
Orientace v příslušné oborové legislativě
Vypracovávání návrhů a dílčích opatření k zamezení vzniku reklamací
Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech
Evidence dodavatelů zboží
Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem a s požadavky zákazníka nebo organizace, v rámci řízení logistických a distribučních procesů se zajištěním provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů
Zpracování plánů k zajištění bezproblémového chodu logistiky a stanovení politiky nákupu v organizaci
Zpracování dílčích podkladů pro kalkulaci skladových nákladů
Orientace v obchodním právu a související legislativě
Rozdělení kompetencí a odpovědností v organizaci dle organizačního řádu
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality
Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku v kontextu zavedeného finančního systému organizace
Sestavování samostatných částí celkových plánů organizace (plánu nákladů, výnosů, práce apod.) nebo sestavování celkových plánů a bilancí organizace
Zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace, včetně kontroly jejich dodržování

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
obchodní právo
psychologie prodeje
organizace a řízení aukcí
zbožíznalství obecně
logistika obecně
logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob
základní ekonomické ukazatele
finanční plánování
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance
postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
management obecně
zásady vedení pracovního kolektivu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 015 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 739 Kč do 104 681 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 24331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 957 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 139 Kč do 105 390 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin (CZ-ISCO 24332)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 064 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 744 Kč do 88 092 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 24339)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 974 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 197 Kč do 91 777 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů (CZ-ISCO 24334)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 404 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 046 Kč do 144 698 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů (CZ-ISCO 24336)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 578 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 404 Kč do 155 770 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.