Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102544

Manažer nákupu velkoobchodu

Manažer nákupu velkoobchodu zajišťuje a sjednává obchodní zakázky mezi dodavateli zboží a velkoskladem. Zajišťuje flexibilní a operativní řízení oddělení nákupu s cílem zefektivnit celý nákupní proces a získat spolehlivé obchodní partnery za výhodných smluvních obchodních podmínek.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer oddělení nákupu pro velkoobchod, Wholesale purchasing manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení nákupu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení nákupních strategií na dané dílčí období.
 • Získávání výhodnějších obchodních podmínek od strategických dodavatelů.
 • Monitorovaní trhu s cílem nalezení nových dodavatelů.
 • Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách s dodavateli.
 • Tvorba finančních analýz nákupů za dané časové období.
 • Komunikace s obchodními zástupci dodavatelů.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení nákupu.
 • Vyhodnocování zjištěných dat nákupů a stanovení návrhů na optimalizaci podporovaných dodavatelů v interní databázi firmy (koordinace).
 • Komunikace s oddělením prodeje k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu.

CZ-ISCO

 • 24331 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)
 • 24332 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin
 • 24333 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů
 • 24334 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů
 • 24335 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů
 • 24336 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů
 • 24339 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)
 • 2433 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) (CZ-ISCO 2433)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 515 Kč 67 840 Kč 127 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 979 Kč 60 197 Kč 96 966 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 146 Kč 56 398 Kč 88 068 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 596 Kč 56 189 Kč 117 730 Kč - - -
Ústecký kraj 27 033 Kč 49 790 Kč 102 359 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 914 Kč 53 515 Kč 85 077 Kč - - -
Pardubický kraj 35 561 Kč 48 484 Kč 81 148 Kč - - -
Zlínský kraj 29 457 Kč 47 168 Kč 85 278 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 868 Kč 47 161 Kč 90 801 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) 59 338 Kč -
24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) 56 337 Kč -
24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin 56 410 Kč -
24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) 49 613 Kč -
24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů 50 568 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2433 Specialisté v oblasti prodeje technických a lékařských produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) http://data.europa.eu/esco/isco/C2433

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Management 64-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer/manažerka nákupu velkoobchodu (66-011-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.C.3051 Uzavírání obchodních smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1010 Orientace v příslušné oborové legislativě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.2241 Vypracovávání návrhů a dílčích opatření k zamezení vzniku reklamací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5221 Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8002 Evidence dodavatelů zboží 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.Z.1341 Řízení centrálního nákupu, monitoring skladových zásob a jejich porovnávání s plánem a s požadavky zákazníka nebo organizace, v rámci řízení logistických a distribučních procesů se zajištěním provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.2313 Zpracování plánů k zajištění bezproblémového chodu logistiky a stanovení politiky nákupu v organizaci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27.D.5951 Zpracování dílčích podkladů pro kalkulaci skladových nákladů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41.D.1160 Orientace v obchodním právu a související legislativě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1002 Rozdělení kompetencí a odpovědností v organizaci dle organizačního řádu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2013 Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.4053 Posouzení a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku v kontextu zavedeného finančního systému organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2032 Sestavování samostatných částí celkových plánů organizace (plánu nákladů, výnosů, práce apod.) nebo sestavování celkových plánů a bilancí organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.2052 Zpracovávání rozpočtu a finančních plánů organizace, včetně kontroly jejich dodržování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0016 obchodní právo 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0041 organizace a řízení aukcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0031 logistika obecně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h27._.0034 logistika ve skladovém hospodářství a řízení zásob 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0021 finanční plánování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0006 finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0005 postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 3
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 3
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.