Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Malíř

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

18 000 Kč - 28 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Malíř pokojů,  Natěrač,  Painter,  House painter

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30725

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů.
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygiena práce.
 • Hodnocení podmínek pro malířské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Volba různých technologií a pracovních postupů přípravy podkladů.
 • Posouzení podkladu pro nátěry.
 • Příprava podkladu pro malířské práce (odstraňování starých nátěrů, tmelení a broušení).
 • Výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Volba nátěrových hmot podle účelu nátěru.
 • Příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu).
 • Nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy.
 • Používání dekorativních malířských technik.
 • Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon.
 • Úklid pracoviště.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění a opravy složitých a náročných maleb a nátěrů (podle návrhu, zadání nebo vlastního uvážení) v společensky, kulturně nebo historicky významných objektech, maleb s napodobováním architektonických prvků a skulptur plastickým linkováním, nebo dekoračních linkrust s modelováním znaků, písmen apod.. Imitace kamenů. 5
Provádění a opravy všech druhů maleb a nátěrů v interiérech i exteriérech ve dvou nebo více odstínech a jejich kombinacích (podle návrhu nebo vlastního uvážení) nebo maleb vzorovaných válečkováním nebo šablonováním. Provádění a opravy dekoračních linkrust včetně složitých vzorů nebo v několika barvách. Linkování. 4
Vzduchové a vysokotlaké stříkání. 4
Provádění dekoračních linkrust složitějších vzorů nebo několika barev na stěny, napodobování běžných mramorů a kameniny malbou a válečkování stěn a stropů tapetovými válečky (např. tapetové vzory přesně na sebe navazující, kombinace tapetových válečků apod.). 4
Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy. 4
Aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů. 4
Provádění a opravy maleb a nátěrů vápenných, klihových a akrylátových, bílých nebo celoplošně jednobarevných v různých odstínech a vzorovaných maleb válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání a protiplísňových a dezinfekčních nátěrů stěn. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Malíř a lakýrník RVP 39-41-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce KKOV 3663H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce KKOV 3657E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce KKOV 2361H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb a nátěrů interiérech a exteriérech
Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb; stanovení způsobu přípravy podkladu
Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb a nátěrů interiérech a exteriérech
Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany; používání osobních ochranných pracovních prostředků
Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací a nátěrů
Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských prací
Výpočet množství maleb (v metrech čtverečných) a spotřeby materiálů
Příprava nátěrových hmot k použití v souladu s instrukcemi výrobce a míchání barev do stanoveného odstínu
Příprava podkladu před prováděním maleb a nátěrů
Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech v interiérech a exteriérech
Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky
Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem
Nakládání s odpady
Tmelení ploch a broušení tmelených ploch
Provádění dekorativních omítek a linkrust
Návrh barevného řešení malovaných prostorů
Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek
Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce
Provádění maleb dekorativními technikami, linkování
Provádění nátěrů fasád

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
malířské nátěrové hmoty a další prostředky
technologie malířských prací
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné
ekonomika podnikatelského subjektu obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Práce ve výškách
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři (CZ-ISCO 7131)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 349 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 999 Kč do 27 662 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Malíři interiérů (CZ-ISCO 71311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 254 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 988 Kč do 27 726 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.