Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Logistik výroby

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Nadřazené povolání:

Logistik

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Specialista bezpečnosti přepravy , Logistik v dopravě a přepravě , Specialista pro pojištění a reklamace , Logistik skladových operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100073

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

11. 10. 2021

Charakteristika

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a zajišťování realizace racionalizačních opatření ve fázi přípravy a průběhu výroby.
 • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
 • Navrhování uspořádání výrobních procesů.
 • Provádění rozborů nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce s logistikem skladových operací a logistikem dopravy.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci.
 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a provádění dílčích odborných činností spojených s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu. 7
Řízení práce skladových manipulantů prostřednictvím vedoucích skladových směn. 7
Zajišťování zpětné logistiky ve vztahu k životnímu prostředí. 7
Zabezpečování potřebného pokrytí zaměstnanců v provozu a techniky, údržby a čistoty skladových a volných ploch 6
Zajištění vedení skladové evidence zboží ve skladovém softwaru. 6
Zabezpečování zásobování provozu skladu nezbytnými prostředky (pohonná a servisní média, fólie, vázací a balící materiál, úklidové prostředky atp). 6
Schvalování inventurních soupisů a celkové inventury skladu pro jednotlivé zákazníky. 6
Navrhování úprav pracovních postupů při zajišťování skladových a administrativních operací za účelem jejich optimalizace a zefektivnění. 6
Provádění interních inventur v období a rozsahu dle požadavků klientů. 5
Zabezpečování evidence docházky a proškolování skladových manipulantů. 5
Zajišťování provozu a evidence skladových strojů a zařízení. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy KKOV 3741M nejvhodnější
Logistické a finanční služby RVP 37-42-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt KKOV 3742M vhodná
Logistické a finanční služby RVP 37-42-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování průběhů a vazeb dílčích výrobních činností
Realizace racionalizačních opatření v přípravné fázi a průběhu výroby
Organizace a technické zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů
Zajišťování přísunu optimálních množství surovin, materiálů a polotovarů
Řízení dílčích procesů optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů ve výrobních procesech
Řízení dílčích procesů zpětné logistiky ve vztahu k životnímu prostředí
Stanovování uspořádání výrobních procesů
Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby
Dílčí posuzování efektivního uspořádání pracovních procesů
Dílčí posuzování a vyhodnocování efektivnosti výrobních procesů v kontextu na další navazující činnosti
Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace výrobků
Provádění rozborů nákladovosti výroby
Vedení příslušné dokumentace a evidence dílčích výrobních procesů, používaných prostředků a zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
logistika obecně
logistika ve výrobě
zpětná logistika
ekonomika a řízení chemické výroby
ekonomika a řízení elektrotechnické výroby
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
ekonomika a řízení textilní výroby
ekonomika a řízení oděvní výroby
ekonomika a řízení kožedělné a obuvnické výroby
ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby
ekonomika a řízení sklářské výroby
ekonomika a řízení keramické výroby
ekonomika a řízení papírenské výroby
ekonomika a řízení potravinářské výroby
inventarizace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Duševní zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Úředníci ve výrobě (CZ-ISCO 4322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 036 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 705 Kč do 50 693 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.