Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Lahůdkář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník výroby majonéz a omáček,  Pracovník výroby rybích lahůdek,  Pracovník výroby lahůdek,  Delicatessen

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100761

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky studené kuchyně, včetně omáček a majonéz a lahůdkářské výrobky z ryb.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Tepelné opracování a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdkářských výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, sendvičů a kusových výrobků.
 • Výroba aspiků, remulád, omáček a majonéz.
 • Aranžování potravin a výroba obložených mis.
 • Prodej lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552H nejvhodnější
Kuchař - číšník RVP 65-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H vhodná
Potravinářské práce RVP 29-51-E/02 vhodná
Stravovací a ubytovací služby RVP 65-51-E/01 vhodná
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice výroby rybích lahůdek ( 29-028-H )
 • Pracovník/pracovnice výroby majonéz a omáček ( 29-029-H )
 • Pracovník/pracovnice výroby lahůdek ( 29-030-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdek
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků
Tepelné opracování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu rybích lahůdek
Marinování a solení ryb
Výroba aspiků, majonéz a remulád
Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů
Výroba plněných baget, chlebíčků, obložených mís a kusových výrobků
Uchovávání, balení a expedice lahůdek
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářském provozu
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdek
Tepelné opracování polotovarů pro výrobu lahůdek
Prodej lahůdek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie potravinářské výroby
konzervárenská technologie
technologie zpracování ryb
hygiena potravin
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
systémy a standardy kvality v potravinářství
bezpečnost práce a požární ochrana
technologie výroby pekařských výrobků
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
technologie zpracování masa a výroba masných výrobků
zásady správné hygienické a výrobní praxe
řízení alergenů
sanitační chemie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Bezpečnost
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 004 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 554 Kč do 37 543 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 75119)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 357 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 702 Kč do 34 523 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7511