Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Lahůdkář

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník výroby majonéz a omáček,  Pracovník výroby rybích lahůdek,  Pracovník výroby lahůdek,  Delicatessen

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100761

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky studené kuchyně, včetně omáček a majonéz a lahůdkářské výrobky z ryb.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Tepelné opracování a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdkářských výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, sendvičů a kusových výrobků.
 • Výroba aspiků, remulád, omáček a majonéz.
 • Aranžování potravin a výroba obložených mis.
 • Prodej lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Krájení surovin, aranžování obložených mis, výroba obloženého pečiva (chlebíčků, baget, sendvičů, kanapek aj.). 4
Obsluha plnicích a balicích strojů. 4
Výroba kusových výrobků (závitky, aspiky, obložená vejce). 4
Navažování, odměřování a míchání surovin pro výrobu salátů a pomazánek. 4
Čištění, vaření, zchlazování, krájení surovin pro výrobu salátů a pomazánek. 3
Navěšování, uzení, zchlazování a balení ryb. 3
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků. 3
Marinování a solení ryb. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552H nejvhodnější
Kuchař - číšník RVP 65-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H vhodná
Potravinářské práce RVP 29-51-E/02 vhodná
Stravovací a ubytovací služby RVP 65-51-E/01 vhodná
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdek
Tepelné opracování polotovarů pro výrobu lahůdek
Tepelné opracování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu rybích lahůdek
Marinování a solení ryb
Výroba aspiků, majonéz a remulád
Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů
Výroba plněných baget, chlebíčků, obložených mís a kusových výrobků
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků
Uchovávání, balení a expedice lahůdek
Prodej lahůdek
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdek
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářském provozu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie potravinářské výroby
konzervárenská technologie
technologie zpracování ryb
hygiena potravin
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
systémy a standardy kvality v potravinářství
bezpečnost práce a požární ochrana
technologie výroby pekařských výrobků
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
technologie zpracování masa a výroba masných výrobků
zásady správné hygienické a výrobní praxe
řízení alergenů
sanitační chemie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Objevování a orientace v informacích
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 75119)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 187 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 227 Kč do 31 817 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.