Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kominík

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest , Kominík - měření spalin , Kominík - montáž komínů a komínových vložek

Další odborné směry S2

stavební řemesla

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101899

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných skutečností z průběhu spalování navrhuje řešení optimalizace spalovacího procesu.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Návrhy a posouzení návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu ke konkrétnímu spotřebiči paliv a předepsanému palivu.
 • Měření hodnoty vypouštěných látek ve spalinách, vyhodnocení účinnosti spalovacího procesu.
 • Tahové, tlakové a kouřové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti.
 • Provozní kontrola a kontrola průchodnosti všech druhů spalinových cest.
 • Stavba a opravy komínů a kouřovodů, instalace komínových vložek a připojování spotřebičů paliv.
 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Zjišťování závad spalinových cest, určování způsobu jejich odstranění.
 • Zpracování zprávy o měření vypouštěných látek, vyhodnocení účinnosti spalování a o provedených činnostech.
 • Posuzování provozuschopnosti spalinových cest a bezpečnosti při jejich obsluze a údržbě.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ve výškách a požární ochrany.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výpočet spalinových cest podle ČSN EN. 7
Posuzování stavu a návrhů na stavbu komínů, spalinových cest a kouřovodů v novostavbách, přístavbách a rekonstrukcích obytných i jiných objektů. 7
Provádění tahové, kouřové a tlakové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti. 7
Zjišťování příčin nedokonalého spalování, příčin tahových poruch a dalších závad kouřových cest. 7
Čištění spotřebičů paliv na topné oleje chemickými přípravky. 6
Čištění kotlů ústředního vytápění, středotlakých parních kotlů, technologických spotřebičů na všechny druhy paliv, včetně topného oleje a mazutu. 6
Instalace, opravy a kontrola komínových vložek a kouřovodů. 6
Čištění betonových, zděných, kovových a továrních komínů a kouřovodů. 6
Opravy komínů a jejich příslušenství, výměna komínových lávek. 6
Zkoušení způsobilosti spalinových cest pro připojení spotřebiče paliv nebo pro další provoz. 6
Čištění pekařských parních a roštových pecí, kachlových a kovových kamen, sporáků a krbů. 6
Měření složení spalin, výpočet komínové ztráty. 6
Vybírání sazí z komínových sběračů. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce KKOV 3656H nejvhodnější
Kominík RVP 36-56-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce KKOV 3656E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Kominík - Montáž komínů a komínových vložek ( 36-017-H )
 • Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest ( 36-025-H )
 • Kominík - Měření spalin ( 36-023-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnostika závad kouřových kanálů, komínů a kouřovodů
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů
Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva
Měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
Výpočet rozměru průduchu komínu a kouřovodu dle dispozičních podmínek projektové dokumentace stavby komínu
Opravy komínů a jejich příslušenství
Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů
Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest
Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Orientace v konstrukci komínů a připojování topidel na komín
Orientace v právních předpisech a technických normách pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv
Montáž a demontáž komínů, kouřovodů a komínových vložek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie čištění a údržby komínů a kouřovodů
žáruvzdorné stavební a keramické materiály
technologie zednických prací
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
stavební výkresy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Práce ve výškách
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zraková zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.