Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101899

Kominík

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, měří účinnost spalování, v případě získání profesní kvalifikace revizního technika spalinových cest provádí revizi a kontrolu spalinových cest.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Další odborné podsměry: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Kominík - kontrola a čištění spalinových cest, Kominík - měření spalin, Kominík - montáž komínů a komínových vložek, Chimney-sweep, Der Schornsteinfeger
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací a poradenství v oblasti kominictví.
 • Čtení stavebních výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
 • Diagnostika závad u komínů, ventilačních průduchů a kouřovodů.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro stavbu, opravu komínů a kouřovodů.
 • Zpracování technické dokumentace při stavbě a opravě komínového tělesa dle platné legislativy.
 • Návrh stavebních úprav na stavbu komína a rekonstrukci spalinových cest ve vztahu k připojovaným spotřebičům paliv.
 • Výpočet tepelně technických a spalinových cest.
 • Seřízení a nastavení všech komponentů komínových vložek.
 • Čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • Čištění a kontrola technologických spotřebičů.
 • Montáž a demontáž kouřovodů, systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzducho- spalinových systémů.
 • Oprava komínů a kouřovodů.
 • Testování konstrukčních částí komínových těles.
 • Kontrola a měření vypouštěných látek a účinnosti spalování u všech druhů paliv.
 • Provádění prohlídek a revizí příslušenství a komponentů spalinových cest.
 • Návrh řešení optimalizace spalovacího procesu.
 • Vizuální a mechanická kontrola spalinových cest.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti spalování.
 • Revize spalinových cest dle platné legislativy o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

CZ-ISCO

 • 71332 - Kominíci
 • 7133 - Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7133 Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci http://data.europa.eu/esco/isco/C7133

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kominík 36-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce 3656H
KKOVTypeEnum.3 Kominík 3656H001
KKOVTypeEnum.3 Kominík 3656H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kominík, kominické práce 3656E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kominík/kominice – montáž komínů a komínových vložek (36-017-H)
 • Kominík/kominice – kontrola a čištění spalinových cest  (36-025-H)
 • Kominík/kominice – měření spalin (36-023-H)
 • Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti revizního technika spalinových cest – odborná způsobilost dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13.D.6081 Diagnostika závad kouřových kanálů, komínů a kouřovodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.5084 Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.5081 Výpočet rozměru průduchu komínu a kouřovodu dle dispozičních podmínek projektové dokumentace stavby komínu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.4081 Opravy komínů a jejich příslušenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.4082 Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.5083 Zpracování dokumentace měření vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.3081 Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3930 Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1024 Montáž a demontáž komínů, kouřovodů a komínových vložek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1032 Kontrola spalinových cest podle platných předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2350 Zpracování a čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1043 Revize spalinových cest 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1006 Měření hodnot spalování a parametrů spalinové cesty 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g13.D.1037 Vyhodnocování měření spalin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g13.D.2081 Zpracování dokumentace a evidence kominických služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g13.A.3082 Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g13.A.5083 Čištění kouřových kanálů, komínů a kouřovodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0075 technologie čištění a údržby komínů a kouřovodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0011 žáruvzdorné stavební a keramické materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0024 stavební výkresy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Imunodeficitní stavy
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.