Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Kamnář

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební řemesla

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Kamnář stavitel krbů , Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků , Kamnář montér kamen na biomasu , Kamnář pro renovaci dobových topidel

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103072

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Kamnář dle vlastních návrhů navrhuje, staví, opravuje, udržuje a čistí individuálně stavěná topidla, na základě technické dokumentace provádí montáž stavebnicových topidel a instalaci průmyslově vyráběných topidel a připojuje lokální topidla na komín.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavební a technické dokumentace.
 • Zhotovení grafického návrhu individuálně stavěného topidla včetně výběru vhodného typu vytápění.
 • Zhotovení technické dokumentace individuálně stavěného topidla dle platných ČSN norem.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na konstrukci budovy, únosnost podlahy, stav komína a přívod vzduchu pro hoření.
 • Posouzení stavební připravenosti prostoru pro stavbu a montáž lokálních topidel a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Stavby, opravy a rekonstrukce kachlových kamen, sporáků a krbů dle technické dokumentace.
 • Montáž stavebnicových topidel.
 • Instalace přenosných topidel.
 • Volba a montáž vhodného tepelně izolačního materiálu s ohledem na požární předpisy.
 • Údržba a čištění topidel.
 • Provedení nových sopouchů a provádění drobných stavebních úprav komínů.
 • Kontrola těsnosti topného systému a připojení topidla na komín.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce KKOV 3667H nejvhodnější
Kamnář RVP 36-67-H/02 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Kamnář montér / kamnářka montérka topidel ( 36-045-H )
 • Topenář montér / topenářka montérka kamen na biomasu s teplovodním výměníkem ( 36-148-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany
Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů, včetně zkoušek jejich zapojení
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů
Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany
Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla
Dimenzování a navrhování individuálně stavěných lokálních topidel na pevná paliva - kachlových kamen a sporáků a krbů
Posuzování stavební připravenosti a bezpečnostních rizik pro montáž individuálně stavěných a stavebnicových topidel
Ruční rozebírání topidel, výměna poškozených částí
Připojování topidel na komín
Čištění a udržování topidel
Přestavba, oprava a rekonstrukce kachlových kamen a sporáků
Stavba kachlových kamen a sporáků
Stavba krbu dle technické dokumentace
Instalace přenosného topidla (krbových kamen)
Zhotovování nového sopouchu
Přestavba a oprava krbů
Používání, ošetřování a údržba různých druhů ručního nářadí
Zhotovování tepelných izolací topidel a přilehlých stěn

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zámečnické prvky ve stavebnictví
technologie obkladačských prací
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
žáruvzdorné stavební a keramické materiály
technologie zednických prací
technologie kamnářských prací
bezpečnost práce, požární ochrana a hygiena práce související s kamnářskými pracemi
technické kreslení ve stavebnictví

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prachem
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Duševní zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zraková zátěž
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.