Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Inženýr chemie pro environment

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

výroba chemických produktů

Nadřazené povolání:

Inženýr chemie

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Technický specialista pro životní prostředí,  Technický specialista pro environment,  Vedoucí referent – environment,  Manager pro environment,  Manažer ochrany životního prostředí

Příbuzná povolání

Inženýr chemie produktmanažer , Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník , Inženýr chemie procesní inženýr , Inženýr chemie analytik , Inženýr chemie technolog , Inženýr chemie manažer provozu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102440

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Charakteristika

Inženýr chemie pro environment v sektoru chemie samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a interních předpisů organizace, koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci a efektivnosti využívání zdrojů. Podílí se na tvorbě strategií a politik organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba politiky a strategie společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Aplikace strategie společnosti a její politiky na ochranu životního prostředí v praxi chemické výroby z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
 • Tvorba pravidelného environmentálního reportingu a následná interpretace vrcholovému vedení společnosti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Tvorba a vedení vnitropodnikové legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a životního prostředí.
 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání v oblasti podnikové ekologie a nakládání s chemickými látkami ve společnosti.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.
 • Implementace a rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe) do výroby chemických produktů.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a kontrole náprav a změn technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Spolupráce na zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) / (EMAS)/ Responsible Care/ OHSAS /QMS / integrovaného systému řízení. 10
Participace na vzdělávání zaměstnanců v oblasti životního prostředí. 9
Implementace právních předpisů do vnitropodnikové legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. 9
Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (externí a interní) v rámci celé organizace. 9
Návrh nápravných opatření a zajištění jejich realizace k odstranění nedostatků v ochraně životního prostředí zjištěných interním auditem nebo kontrolními orgány. 9
Spolupráce na zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT). 9
Koordinace podřízených pracovníků a jejich metodické vedení. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie KKOV 2802T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí KKOV 1604T vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Odborná způsobilost podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v právních předpisech v oblasti ekologie
Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH
Orientace v nejlepších dostupných technikách (BAT) a integrovaném registru znečištění
Orientace v právních předpisech pro integrovanou prevenci (IPPC), posuzování vlivů (EIA – Environment Impact Assesment, SEA), přenos znečištění (IRZ – Integrovaný registr znečišťování)
Tvorba a aktualizace plánu podnikových ekologických opatření
Metodické řízení při uplatňování legislativních ekologických opatření v organizaci
Koordinace a řízení prací na úseku tvorby a ochrany životního prostředí v organizaci u činností náročných na ochranu životního prostředí
Posuzování připravovaných výrob, provozů, technologií, materiálů, látek a investic z hlediska ochrany životního prostředí
Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v oblasti environmentu
Provádění kontrolní činnosti v oblasti environmentu
Aplikování právních předpisů v oblasti environmentu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
anorganická chemie
organická chemie
polymerová chemie
průmyslová ekologie
právní předpisy pro chemické látky a přípravky
základy koncových technologií na ochranu životního prostředí
zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
legislativa související s chemickou výrobou
metody monitorování a analýz životního prostředí
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
právní předpisy pro životní prostředí
dobrovolné aktivity odpovědného podnikání, odpovědné péče o výrobek, na ochranu životního prostředí (např. čistší produkce, LCA, ekodesign, Responsible care)
dostupné techniky (BAT) a referenční dokumenty (BREF)
environmentální kontrola (průmyslových odpadů a hluku, znečištění ovzduší a vody)
normy a standardy pro ekologická a koncová zařízení
zásady vedení pracovního kolektivu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Specialisté v oblasti průmyslové ekologie (CZ-ISCO 21430)