Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102440

Inženýr chemie pro environment

Inženýr chemie pro environment v sektoru chemie samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a interních předpisů organizace, koordinuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v organizaci a efektivnosti využívání zdrojů. Podílí se na tvorbě strategií a politik organizace se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Technický specialista pro životní prostředí, Technický specialista pro environment, Vedoucí referent – environment, Manager pro environment, Manažer ochrany životního prostředí
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie technolog, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba politiky a strategie společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Aplikace strategie společnosti a její politiky na ochranu životního prostředí v praxi chemické výroby z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.
 • Tvorba pravidelného environmentálního reportingu a následná interpretace vrcholovému vedení společnosti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami na základě pověření vrcholovým vedením organizace.
 • Tvorba a vedení vnitropodnikové legislativy v oblasti nakládání s chemickými látkami a životního prostředí.
 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti v oblasti životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání v oblasti podnikové ekologie a nakládání s chemickými látkami ve společnosti.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.
 • Implementace a rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe) do výroby chemických produktů.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a kontrole náprav a změn technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.

CZ-ISCO

 • 21430 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie
 • 2143 - Specialisté v oblasti průmyslové ekologie

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie (CZ-ISCO 2143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 864 Kč 43 303 Kč 75 975 Kč - - -
Středočeský kraj 32 261 Kč 54 456 Kč 79 640 Kč - - -
Ústecký kraj 39 610 Kč 49 397 Kč 70 117 Kč - - -
Jihomoravský kraj 30 444 Kč 46 707 Kč 81 807 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 32 375 Kč 50 295 Kč 72 328 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie 50 995 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie http://data.europa.eu/esco/isco/C2143

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí 2805T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ekologie 1603T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí 1604T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21.D.1901 Orientace v právních předpisech v oblasti ekologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.1004 Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22.A.1002 Orientace v nejlepších dostupných technikách (BAT) a integrovaném registru znečištění 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21.D.1003 Orientace v právních předpisech pro integrovanou prevenci (IPPC), posuzování vlivů (EIA – Environment Impact Assesment, SEA), přenos znečištění (IRZ – Integrovaný registr znečišťování) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.2420 Tvorba a aktualizace plánu podnikových ekologických opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.Z.4005 Metodické řízení při uplatňování legislativních ekologických opatření v organizaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.Z.2008 Koordinace a řízení prací na úseku tvorby a ochrany životního prostředí v organizaci u činností náročných na ochranu životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.D.3006 Posuzování připravovaných výrob, provozů, technologií, materiálů, látek a investic z hlediska ochrany životního prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.D.6281 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v oblasti environmentu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3281 Provádění kontrolní činnosti v oblasti environmentu 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i51.D.2005 Aplikování právních předpisů v oblasti environmentu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0012 polymerová chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0096 průmyslová ekologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0091 právní předpisy pro chemické látky a přípravky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0005 základy koncových technologií na ochranu životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0097 legislativa související s chemickou výrobou 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0021 metody monitorování a analýz životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0033 dobrovolné aktivity odpovědného podnikání, odpovědné péče o výrobek, na ochranu životního prostředí (např. čistší produkce, LCA, ekodesign, Responsible care) 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0041 dostupné techniky (BAT) a referenční dokumenty (BREF) 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
f24._.0005 environmentální kontrola (průmyslových odpadů a hluku, znečištění ovzduší a vody) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0042 normy a standardy pro ekologická a koncová zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf