Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Interiérový architekt

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Architekt a urbanista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Bytový architekt,  Architekt interiérů

Příbuzná povolání

Scénárista výstav , Zahradní a krajinný architekt , Architekt , Urbanista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100820

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zpracovávání nákresů v požadovaných měřítcích včetně půdorysů a bokorysů, popř. prostorového vyobrazení bytových interiérů. 10
Prezentace návrhů a konzultace se zákazníkem - zadavatelem. 10
Navrhování interiérů propojených do exteriérů (s funkční vazbou na exteriéry a jejich vybavení nábytkem, osvětlením, doplňky). 10
Navrhování atypických, individuálně řešených interiérových prvků, zařízení a nábytku. 10
Navrhování vybavení a zařízení restauračních prostor s propojením na exteriérovou část restaurace v požadovaném stylu, slohu (včetně navrhování venkovních dětských hřišť, hracích prvků), vybavení dle způsobu stravování, zařízení kuchyně dle požadavků, vybavení skladů, zázemí, WC hostů, WC, sprch a převlékáren pro personál, s respektováním všech hygienických, zdravotních, bezpečnostních, požárních a dalších zákonů, norem, předpisů, směrnic, zásad ergonomie. 10
Navrhování rekonstrukcí interiérů podle následného způsobu užívání. 10
Zpracovávání návrhů dispozičních řešení zařízení místností podle zadávacích podmínek. 9
Poskytování odborných rad zákazníkům při výběru nábytku a bytových doplňků podle katalogů. 9
Výběr a rozpis jednotlivých modulů nebo komponentů bytových zařízení v souladu s návrhy dispozičních řešení. 9
Navrhování dispozičních a výtvarných řešení bytových nebo kancelářských interiérů. 9
Poskytování poradenských služeb. 9
Navrhování úprav barevného řešení interiérů. 9
Navrhování interiérů soukromých, kancelářských a veřejných. 9
Navrhování prodejny určitého druhu zboží s vazbou na umístění, určitý exteriér, ulici, okolí, respektování všech požárních, bezpečnostních, zdravotních, ergonomických a dalších zásad, zákonů, norem, předpisů. 9
Navrhování zařízení kancelářských prostor včetně velkoprostorových pro určitého zákazníka se zohledněním všech ergonomických zásad, zdravotních, hygienických, bezpečnostních a dalších zákonů, předpisů, norem. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus KKOV 3501T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství KKOV 3301T vhodná
Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění KKOV 8206T vhodná
Bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus KKOV 3501R vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Činnosti autorizovaného stavebního projektanta - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Zpracování funkčních schémat architektonického řešení interiérů
Zpracování detailních dispozičních řešení architektonického řešení interiérů
Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů
Posuzování existujících architektonických řešení interiérů
Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků
Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru
Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku
Zpracovávání prováděcí dokumentace
Zpracování materiálového a barevného řešení interiérů
Navrhování nábytku všeho druhu, včetně čalouněného, doplňků, dekorací se znalostí konstrukce, výrobních možností, realizace
Orientace v technických podkladech pro zhotovování nábytku a doplňků na bázi dřeva, skla, kovu, plastů měkkých i tuhých, textilu, usně a jiné

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technická zařízení budov
ergonomie
interiérový design (bytová architektura)
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Stavební architekti (CZ-ISCO 21610)