Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Horník v dole

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

hlubinná a povrchová těžba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Miner,  Collier,  Pitman,  Quarrier,  Havíř

Podřízené specializace

Obsluha strojů a zařízení v dole , Horník rubání a ražení , Horník předák rubání a ražení , Vrtač v dole , Horník v ostatních činnostech v dole , Horník kombajnér rubání a ražení

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

12

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Horník v dole provádí hornické práce v dole, obsluhuje důlní stroje a zařízení a vykonává další činnosti spojené s báňskou údržbou důlních děl a bezpečnosti práce při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Hornické práce při dobývání, ražení a hloubení důlních děl.
 • Řízení a obsluha dobývacích a razicích strojů.
 • Doprava materiálů, zařízení a strojů.
 • Odběr vzorků ovzduší a prachových směsí.
 • Proměřování parametrů větrání.
 • Báňská údržba důlních děl.
 • Vrtání důlních vrtů.
 • Stavba a údržba bezpečnostních objektů v dole.
 • Obsluha důlních strojů a zařízení.
 • Kontrola pásových souprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce KKOV 2151H nejvhodnější
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce KKOV 2151E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce KKOV 2151H vhodná
Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list KKOV xxxxC vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.