Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 12

Horník

Horník obsluhuje a udržuje dobývací, razicí a hloubicí stroje a provádí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem při hlubinné těžbě uhelných, nerudných a rudných ložisek.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: hlubinná a povrchová těžba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Miner, Collier, Pitman, Quarrier, Havíř, Horník předák, Rubač, Horník kombajnér rubání a ražení, Horník předák rubání a ražení, Horník rubání a ražení
Podřízené specializace: Horník v ostatních důlních činnostech
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodných pracovních postupů s ohledem na charakter prováděné práce.
 • Volba vhodného umístění stacionárního měřicího zařízení důlních větrů a důlních plynů.
 • Posuzování připravenosti terénu s ohledem na požární, povětrnostní a bezpečnostní rizika.
 • Nastavování parametrů strojů podle vhodného technologického postupu.
 • Obsluha nářadí nebo dobývacího, razicího a hloubicího stroje.
 • Provádění hornických činností podle technologického postupu.
 • Používání sebezáchranného přístroje izolačního nebo filtračního typu.
 • Stavba stálých, dočasných a prozatímních důlních výztuží.
 • Údržba důlních děl.
 • Likvidace důlních děl.
 • Vybavování a likvidace porubu.
 • Indikace důlních větrů.
 • Ověřování bezpečného stavu pracoviště.
 • Kontrola technického stavu a čištění, ošetřování a údržba nářadí a strojního zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.

CZ-ISCO

 • 81111 - Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)
 • 81112 - Horníci v rudných dolech (převážně ruční)
 • 81113 - Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční)
 • 81114 - Horníci hlubinné těžby strojní
 • 81115 - Horníci povrchové těžby strojní
 • 81117 - Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel
 • 8111 - Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) (CZ-ISCO 8111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 517 Kč 43 983 Kč 67 119 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 645 Kč 36 528 Kč 48 323 Kč - - -
Ústecký kraj 30 899 Kč 37 323 Kč 45 305 Kč - - -
Liberecký kraj 25 335 Kč 39 222 Kč 47 382 Kč - - -
Pardubický kraj 30 990 Kč 34 136 Kč 41 337 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 498 Kč 42 997 Kč 54 853 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) 39 864 Kč -
81111 Horníci v uhelných dolech (převážně ruční) 44 413 Kč -
81113 Horníci v dolech jiných než uhelných a rudných, kamenolamači (převážně ruční) 37 014 Kč -
81115 Horníci povrchové těžby strojní 41 125 Kč -
81117 Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel 37 144 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků) http://data.europa.eu/esco/isco/C8111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.3 Horník 2151H002
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.3 Strojník 2365H01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik 2351H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Horník kombajnér / hornice kombajnérka rubání a ražení (21-033-H)
 • Horník předák / hornice předačka rubání a ražení (21-034-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Hornická činnost a dobývání vyhrazených a nevyhrazených nerostů v podzemí - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.B.5523 Obsluha razicího stroje pro ražení důlních děl, včetně provádění směnové údržby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14.B.1004 Obsluha pomocných strojů a čerpadel v podzemí, při ražení tunelů a chodeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.5002 Ovládání zdvihacích a montážních prostředků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4011 Údržba a opravy důlních děl (přibírka počvy a boku důlního díla, výměna výztuže) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3081 Pažení a montáž různých druhů výztuží při ražení tunelů a chodeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d14.D.4356 Kontrola stavu výztuže a zařízení těžní jámy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.6953 Vybavování a výkliz porubu a ostatních důlních děl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.A.4016 Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.8006 Vedení příslušné dokumentace v dobývání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.2525 Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.1520 Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebné pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.D.4620 Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11.B.5522 Obsluha dobývacího stroje v porubu včetně provádění směnové údržby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11._.0003 technologie hlubinného dobývání, ražení a vrtných prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0073 technologie údržby a oprav důlních strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0057 indikační a detekční technika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0063 protiprašná prevence a ochrana v dolech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0056 projektová dokumentace hornických staveb a technologie zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0090 doprava na dolech a lomech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
d11._.0061 technologie trhacích prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d12._.0091 legislativní předpisy a technické normy v hornictví a pro hornické činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.4 Netiketa 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
3.3 Autorská práva a licence 1
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.4 Ochrana životního prostředí 2
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Poruchy termoregulace
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závrať jakékoliv etiologie

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.