Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Grafik pro média

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Graphic artist

Podřízené specializace

Správce tiskových dat , Operátor zhotovení tiskových forem , Operátor DTP , Skenerista retušér , Art grafik

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

56

Datum zveřejnění

30. 12. 2011

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Grafik pro média vytváří ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů. Provádí digitalizaci obrazových předloh a počítačové zpracování obrazu a textu ve standardně používaných grafických programech. V rámci výrobních fází tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy souborů korektních tiskových dat vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v jednotlivých tiskových technikách. V příslušných počítačových aplikacích rovněž vytváří archovou montáž tiskových stran všech druhů tiskovin a ve formě datových souborů rovněž řídí přenos tiskových dat na tiskovou formu. Provádí zpracování tiskových forem pro dané tiskové techniky. Provádí správu a kontrolu tiskových dat.

Pracovní činnosti

 • Jednání se zadavatelem a formulace zadání grafického návrhu.
 • Tvorba grafického návrhu tiskových i digitálních médií.
 • Příjem a kontrola textových a obrazových podkladů ve fyzické i digitální formě, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Kalibrace zařízení a vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Nastavení parametrů pro snímání obrazu a digitalizace odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Zpracování digitálního obrazu – úpravy černobílého a barevného obrazu, sjednocování tónového rozsahu černobílých obrazů a retuše digitálního obrazu v bitmapovém programu typu Adobe Photoshop, a to na platformách PC a Mac a dle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Zpracování vektorového obrazu v grafickém programu typu Adobe Illustrator.
 • Tvorba layoutů (zrcadel) různých druhů tiskovin.
 • Úprava a zlom datových souborů obrazu a textu do připraveného zrcadla v operačních systémech a programech typu Adobe InDesign, v rámci platforem PC a Mac.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, černobílý a barevný digitální náhled, komunikace se zadavatelem.
 • Spektrální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Provedení vyřazení stran na tiskovém archu a elektronická montáž pomocí příslušných počítačových aplikací.
 • Určení formátu tiskového archu, počtu tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku a jejich umístění na tiskové formě, včetně všech kontrolních prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Přijímání, příprava a odesílání souborů tiskových dat pro osvit na film (technologie CTF), na tiskovou formu (technologie CTP), a to pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Archivace a vedení kompletní dokumentace zpracovaných souborů dat pro tisk s ohledem na harmonogram výroby.
 • Mezioperační kontrola bezchybnosti souborů dat pro tisk – kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Ovládání počítačových programů a jednotek pro přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem pro dané tiskové techniky.
 • Vyvolávání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Reprodukční grafik pro média RVP 34-53-L/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.