Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

montáž a opravy silnoproudé elektrotechniky a rozvodů

Nadřazené povolání:

Elektrotechnik pro silnoproud

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 37 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

Příbuzná povolání

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě , Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení , Elektromechanik v dole ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103124

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení zajišťuje montáž, opravy a údržbu silnoproudých elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení a dispečerské řídící techniky.
 • Měření signalizace, elektrických ochran.
 • Práce na zařízení za vypnutého stavu i pod napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve výškách a vnucených polohách.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy včetně měničových stanic, ústředního řízení, dálkového ovládání, měření a signalizace ochran trakčního vedení v nepřetržitém železničním provozu.
 • Montáž, zapojování, revize a opravy venkovních a kabelových elektrických vedení vysokého a velmi vysokého napětí.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod vysokým a velmi vysokým napětím, práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Montáž kabelových souborů na kabelech od 100 kV střídavého napětí plněných různými izolačními médii. 7
Řízení prací na úplných elektrických celcích vn a vvn bez přerušení provozu, na pevných elektrických trakčních zařízeních a na rozsáhlých elektrických zařízeních včetně prací pod napětím a v jeho blízkosti. 7
Řízení montáží, rekonstrukcí, údržby a oprav elektrických zařízení složitých lanových drah - pozemních i visutých. 6
Běžná údržba a opravy vybraných strojů, vybraných a vyhrazených elektrických zařízení do 1000 V. 5
Montáž a rekonstrukce ucelených částí elektrických silových rozvodů nn a vn v provozních objektech s nepřetržitým provozem. 5
Montáž a zapojování kabelových souborů (spojek, koncovek, odboček) o napětí do 35 kV, elektrických přístrojů vn (olejových a tlakovzdušných spínačů, měničů proudu a napětí, tlumivek apod.). 5
Zhotovování kabelových souborů do 1000 V. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642L nejvhodnější
Mechanik elektrotechnik RVP 26-41-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxL vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení ( 26-078-M )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Osoba znalá s vyšší kvalifikací – elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních dle odst. 5 přílohy 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 5 – Pracovníci znalí

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Stavba, montáž, rekonstrukce a zapojování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy
Údržba a opravy trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy
Obsluha elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení železniční dopravy
Kontrola stavu a fungování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování, kontrolu, a opravy trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
venkovní elektrická vedení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Práce ve výškách
Pracovní doba, směnnost
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Montéři a opraváři elektrických vedení (CZ-ISCO 7413)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 521 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 622 Kč do 48 305 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 247 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 493 Kč do 36 934 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení (CZ-ISCO 74131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 483 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 777 Kč do 49 079 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.