Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Pečující osoba o dítě v dětské skupině

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 35 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Chůva pro děti do 3 let,  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Pečovatelka pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Chůva pro děti v jeslích,  Chůva péče o dítě v dětské skupině,  Caregiver of the child in the children's group / nursery

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

ID jednotky práce

101722

Datum zveřejnění

2. 11. 2011

Datum poslední aktualizace

4. 10. 2021

Charakteristika

Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M nejvhodnější
Zdravotnický asistent AKVO/AKSO 5341M01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru praktická sestra AKVO/AKSO 5341M03 nejvhodnější
Všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341M001 nejvhodnější
Zdravotnický asistent AKVO/AKSO 5341M007 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Sociální služby AKVO/AKSO 7541M001 nejvhodnější
Sociální činnost AKVO/AKSO 7541M01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika KKOV 7531M nejvhodnější
Pedagogika pro asistenty ve školství AKVO/AKSO 7531M02 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika AKVO/AKSO 7531M005 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika AKVO/AKSO 7531M01 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika RVP 75-31-M/01 nejvhodnější
Sociální činnost RVP 75-41-M/01 nejvhodnější
Praktická sestra RVP 53-41-M/03 nejvhodnější
Pedagogika pro asistenty ve školství RVP 75-31-M/02 nejvhodnější
Zdravotnický asistent RVP 53-41-M/01 nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N vhodná
Diplomovaná porodní asistentka AKVO/AKSO 5341N003 vhodná
Diplomovaná všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341N11 vhodná
Diplomovaný zdravotnický záchranář AKVO/AKSO 5341N21 vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaná dětská sestra AKVO/AKSO 5341N51 vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxL vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ( 69-017-M )
  • Chůva pro děti v dětské skupině ( 69-073-M )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Podpora sociálně emočního vývoje dítěte v ranném věku
Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO
Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
Příprava a organizování zábavy pro děti
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
Vedení dítěte k hygienickým návykům
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
Organizace volnočasových aktivit pro děti

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče o děti
ošetřovatelská péče o kojence
pečovatelství o děti
dětské nemoci
somatický a psychomotorický vývoj dítěte
řešení výchovných problémů
obecná pedagogika
první pomoc
hygiena a epidemiologie
hygienické předpisy
metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Poznámka:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech (CZ-ISCO 5311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 134 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 131 Kč do 34 866 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311