Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Báňský technik pro povrchovou těžbu

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

povrchové dobývání a úprava surovin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu , Technický dozor na povrchu , Závodní lomu 2 , Technik přípravy lomové těžby , Dispečer lomové těžby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103230

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Báňský technik pro povrchovou těžbu operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku a vykonává další báňské činnosti na povrchovém dolu nebo lomu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
 • Řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a požární ochrany.
 • Vypracování projektů báňských staveb a zařízení včetně přípravných dokumentací.
 • Zpracování dílčích plánů otvírky, přípravy a dobývání.
 • Zajišťování báňských činností na lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
 • Sledování plnění výrobních úkolů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajišťování plnění úkolů na úseku BOZP a bezpečnosti provozu v povrchovém dolu nebo v lomu. 8
Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby a dopravy. 8
Koordinace činnosti jednotlivých výrobních a návazných provozů (velkostroj, doprava vytěžené nerostné suroviny, úpravna, nakládka suroviny, expedice) při povrchové těžbě a úpravě nerostné suroviny. 8
Řízení a organizace práce ve vymezeném technologickém úseku (např. lomové těžby s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun). 8
Zajišťování a zpracování ucelených částí plánu otvírky, přípravy a dobývání nerostné suroviny v organizaci provádějící povrchovou těžbu. 8
Řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu do 500 tisíc tun. 8
Řízení a organizace práce ve vymezeném technologickém úseku (např. lomové těžby s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun). 7
Zajišťování a zpracování dílčích částí plánu výroby otvírky, přípravy a dobývání nerostné suroviny v organizaci provádějící povrchovou těžbu. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru těžba a zpracování surovin KKOV 2142M nejvhodnější
Geotechnika RVP 21-42-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru těžba a zpracování surovin KKOV 2142L vhodná
Bakalářský studijní program v oboru hornictví a geologie KKOV 2101R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru nerostné suroviny KKOV 2102R vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
doporučené - Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na povrchu - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné dokumentace v dobývání
Zpracovávání dílčích částí plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů
Provádění kontrol dodržování platných norem, předpisů a směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární prevenci na pracovištích v dole a na povrchu hlubinného dolu
Vyhodnocování příčin pracovních úrazů a mimořádných událostí, navrhování opatření k jejich zamezení
Posuzování a navrhování pracovních postupů a výrobních technologií a jejich změn s ohledem na bezpečnostní a hygienické předpisy
Vydávání osnov teoretického a praktického školení zaměstnanců
Určování způsobu vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih
Schvalování zavedení dopravy osob
Stanovování podmínek pro dopravu osob lanem na úklonných dopravních cestách a lhůty kontrol dopravních cest a jejich vybavení
Vydávání osnov teoretického a praktického zácviku nových pracovníků
Zajišťování flokulace vrtných výplachů
Orientace v základních předpisech v lomové těžbě
Volba těžebních postupů v lomu
Samostatné dispečerské řízení a operativní zajišťování výroby na jednotlivých pracovištích
Zajišťování provedení a dodržování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, při vzniku mimořádných událostí či havárií
Řízení hornických činností nebo činností prováděné hornickým způsobem
Koordinace činností jednotlivých výrobních a technických provozů při lomové těžbě užitkových nerostů
Řízení likvidace a zdolávání závažných provozních nehod (havárií)
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku na lomu nebo dolu
Bezpečné a odborné řízení hornické činnosti

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
základy ekologie
technologie povrchového dobývání
důlní měřictví
báňské záchranářství
automatizace v hornictví
bezpečnost v hornictví
geologie
strojnictví, hornické stroje a zařízení
horní právo

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž hlukem
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.