Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Asanační pracovník

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Asanační pracovník s fumiganty , Asanační pracovník bez fumigantů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101700

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Asanační pracovník potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy, a to s využitím chemických, fyzikálních, biologických nebo kombinovaných metod a přípravků.

Pracovní činnosti

  • Sledování výskytu přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Hubení a omezování původců a přenašečů infekčních onemocnění, škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších obtížných živočichů.
  • Používání biocidních a pesticidních přípravků nebo jiných prostředků.
  • Provádění dezinsekce a deratizace v obytných, administrativních a hospodářských budovách a zařízeních, v objektech živočišné výroby, v zemědělských a potravinářských objektech.
  • Zabezpečení stavebních konstrukcí před biotickými činiteli včetně ptáků.
  • Potlačování výskytu plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru vhodnými prostředky a metodami.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.