Typ JP ID
Povolání 101700

Deratizér

Deratizér hubí, likviduje a odstraňuje škůdce a obtížný hmyz a chemickými a biologickými metodami a přípravky ničí a zneškodňuje choroboplodné zárodky.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Asanační pracovník, Asanační pracovník bez fumigantů, Asanační pracovník s fumiganty, Pracovník na hubení hlodavců, Pracovník DDD, Hubitel škůdců, Exterminator, Pest control operator, Vernichter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika škůdce, míst jeho výskytu a početnosti.
 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody likvidace dle typu škůdce a s ohledem na terén.
 • Volba vhodných způsobů chemických zásahů.
 • Příprava chemických potřeb a látek ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zákazníka proti škůdcům.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zneškodnění škodlivých škůdců, hlodavců a dalších živočichů.
 • Zabezpečení stavebních konstrukcí před škodlivými organismy a činiteli.
 • Provedení vlastního hubícího či omezujícího zásahu proti škůdcům.
 • Testování a hodnocení účinnosti deratizačního zásahu.
 • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti deratizačních prostředků.
 • Odstraňování plevelných rostlin na pozemku nezemědělského charakteru.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti deratizace.

CZ-ISCO

 • 75440 - Hubitelé škůdců
 • 7544 - Hubitelé škůdců

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Určování druhu škodícího hlodavce podle druhu trusu. 5
Usmrcení škůdců pomocí CO2 přes redukční ventil. 5
Pokládání nástrahových staniček pro hlodavce s kousky potravin. 4
Deratizace nor potkanů pomocí přípravků schválených pro ochranu rostlin. 4
Kladení přípravků proti potkanům v kanalizační síti pomocí pozinkovaných vázacích drátků. 4
Deratizace hraboše polního, hrabošíka podzemního pomocí tuhé pasty v sáčkách 4
Zlikvidování vosího a sršního hnízda. 4
Instalování síťového a hrotového programu proti dosedání holubů. 4
Monitorování výskytu hlodavců pomocí lokálních pokládek. 3
Utěsňování přístupových cest pomocí betonové směsi. 3
Označení ošetřené plochy, která byla deratizována. 3
Kladení pérové sklapovací pasti s dřevěnou, kovovou či plastovou podložkou pro usmrcení hlodavců. 3
Odstranění uhynulých jedinců po deratizaci. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na infekčních odděleních, provádění ohniskové a ochranné deratizace, dezinsekce, obsluha stabilních i pojízdných dezinfekčních, dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů. 5
Provádění průběžné popřípadě závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy, případně provádění dalších opatření v ohnisku nákazy. Obsluha čistící stanice odpadních vod včetně její dezinfekce a dezinfekce vodních zdrojů a provádění odběrů vod na laboratorní vyšetření. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemické práce 28-52-E/01
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru obecné zemědělství 4141J
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu xxxxJ
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Asanační pracovník/pracovnice bez fumigantů (69-027-H)
 • Asanační pracovník/pracovnice s fumiganty (69-028-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h44.A.6001 Manipulace s chemickými látkami a přípravky a potřebnými pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3 Nutné
l24.D.2051 Určení metody a techniky asanačního zásahu 4 Nutné
k12.A.3021 Příprava chemických látek (roztoků) pro účely deratizace, dezinfekce či dezinsekce 4 Nutné
j18.A.2011 Ochrana stavebních konstrukcí a dřeva před škodlivými biotickými činiteli 3 Nutné
j18.A.4011 Ochrana budov před ptactvem 3 Nutné
k12.B.4021 Obsluha deratizačních zařízení a přístrojů při provádění ohniskové i ochranné deratizace 3 Nutné
k12.A.6092 Kladení nástrah a návnad na hubení hlodavců 3 Nutné
l24.E.2021 Zajištění ochrany zdraví a životního prostředí při fumigaci 3 Nutné
j14.A.6001 Příprava a organizace fumigace, hermetizace (utěsnění) a její kontrola 4 Nutné
j14.A.6002 Provádění fumigace kyanovodíkem 4 Nutné
j14.A.6003 Provádění fumigace fosforovodíkem 4 Nutné
j14.A.6004 Provádění fumigace sulfurylfluoridem 4 Nutné
j14.D.2302 Hubení a potlačování výskytu synantropních hlodavců a dalších obratlovců bez použití biocidních a pesticidních přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické 4 Nutné
f21.A.6112 Ničení plevelných, zplanělých či náletových rostlin na pozemcích nezemědělského charakteru mechanicky či chemickými přípravky bez použití přípravků klasifikovaných jako toxické či vysoce toxické 3 Nutné
c13.A.7065 Ošetřování travnatých ploch proti chorobám, škůdcům a plevelům 3 Nutné
k13.Z.0001 Řízení a kontrola dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů, včetně kontroly jejich účinnosti 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 3 Nutné
k12._.0003 dezinsekce a deratizace 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
c16._.0005 epizootologie a parazitologie 4 Nutné
j14._.0001 anorganická chemie 3 Nutné
k13._.0058 hygiena a epidemiologie 3 Výhodné
c12._.0009 choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.