Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník relaxačního centra

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 29 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Pracovník v oblasti poskytování relaxačních služeb,  Pracovník wellness centra,  Aromaterapeut,  Aromatherapist

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102560

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Charakteristika

Pracovník relaxačního centra poskytuje klientovi relaxační a regenerační procedury ke zlepšení jeho fyzické, emocionální a duševní pohody.

Pracovní činnosti

 • Příprava relaxačního centra před zahájením klientských služeb.
 • Vedení osobního pohovoru s klientem pro zjištění jeho zdravotního stavu.
 • Volba vhodného postupu relaxačního a regeneračního ošetření s ohledem na zdravotní stav klienta.
 • Podávání regeneračních zábalů, obkladů a koupelí.
 • Příprava a bezpečné použití masérských preparátů.
 • Provádění ručních rekondičních masáží celého těla.
 • Provádění specifických masáží pomocí přístrojů a zařízení.
 • Evidence a pravidelné vyhodnocování masérských metod a technik aplikovaných klientům.
 • Poskytování doporučení klientům ohledně vhodné volby relaxačního a regeneračního programu.
 • Objednávání a skladování relaxačních přípravků.
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Aplikování parafínových koupelí a zábalů pro uvolnění svalů a kloubů a zjemnění ztvrdlé kůže na loktech, kolenech, rukou a chodidlech. 4
Vyrábění a aplikace speciálního harmonizujícího zábalu ze syrovátky, sole, piva nebo vína. 4
Zajištění optimálních podmínek masáže, tj. vhodné teploty místnosti, využití přikrývek, relaxační hudby. 3
Prověření aktuálního stavu klienta pohledem a pohmatem a dotazy na možné kontraindikace v důsledku zvýšené kožní citlivosti a potivosti. 3
Ošetření klienta relaxační masáží s využitím prohřívacích účinků zázvoru, citrónové trávy a rozmarýnu pro odstranění svalové únavy. (aromaterapie). 3
Provádění předehřátí kůže za pomocí rašelinových zábalů pro zlepšení její fyziologické činnosti. 3
Provádění anti-aging zábalu problematických partií s termoaktivním sérem. 3
Provádění regeneračních masáží s využitím prohřátí kůže horkými lávovými kameny. 3
Aplikování rašelinových obkladů na zlepšení problémů revmatického původu, bolestech kloubů, únavě či pocení nohou. 3
Provádění přístrojové lymfatické masáže. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb KKOV 6953H nejvhodnější
Rekond.,sportovní masér AKVO/AKSO 6953H001 nejvhodnější
Rekondiční a sport.masér AKVO/AKSO 6953H01 nejvhodnější
Rekondiční a sportovní masér RVP 69-53-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby KKOV 6941L vhodná
Masér sport.a rekondiční AKVO/AKSO 6941L02 vhodná
Masér sport.,rekondiční AKVO/AKSO 6941L51 vhodná
Kosmetické služby AKVO/AKSO 6941L01 vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství KKOV 5341H vhodná
Ošetřovatel AKVO/AKSO 5341H002 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta
Aplikace světových trendů ve wellness
Komunikace s klienty ve wellness zařízení
Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky
Ruční masáž pleti a příprava i aplikace pleťových masek a zábalů
Aplikace zdravotních a kosmetických přípravků používaných při masážích klientů a pacientů
Provádění jednoduchých prací při aplikování rehabilitačních postupů, a to například aplikování tepla za použití soluxu nebo parafínu, podávání zábalů apod.
Vykonávání ručních masáží celého těla - aromaterapeutická masáž
Poskytování poradenství ve využití aromaterapeutických přípravků
Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
Poskytování rad a informací o zdravém způsobu života
Aplikování regeneračních a rekondičních zábalů, obkladů a koupelí dle aktuálního fyzického a psychického stavu klienta
Vykonávání ručních masáží celého těla – klasická masáž

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
zdravověda
duševní zdravotní služby
zdravý životní styl
regenerace a rekondice
zdravotní prevence
regenerační zábaly, obklady a koupele
masáže (nezdravotnické)
hygienické předpisy
základy psychologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Jazyková způsobilost v češtině
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Celoživotní učení
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 5142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 441 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 13 350 Kč do 27 701 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 331 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 861 Kč do 29 016 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.