Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Architekt a urbanista

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

architektura a urbanismus

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Architect

Podřízené specializace

Scénárista výstav , Zahradní a krajinný architekt , Interiérový architekt , Architekt , Urbanista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6981

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Architekt umělecky a technicky navrhuje projekty územních celků, stavebních děl a jejich interiérů, dále např. sady, nábytek a další prvky interiérových řešení s přihlédnutím k funkční a výtvarné úrovni daného díla, navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, zpracovává v textové, literární formě základní ideovou koncepci výstavy, navrhuje výtvarně prostorovou koncepci výstavy komerčního i nekomerčního charakteru.

Pracovní činnosti

  • Zpracování projektů funkčních a prostorových řešení.
  • Zpracování návrhů detailů vybavení.
  • Zpracování projektů území, krajiny a sadů.
  • Zpracování projektů interiérů a scénických řešení.
  • Spolupráce se specialisty na přípravě projektových řešení.
  • Tvorba ideových návrhů architektonických a výtvarných řešení.
  • Zpracování architektonických projektů stavebních děl.
  • Tvorba koncepcí a plánů prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci.
  • Autorský dozor nad realizací děl.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování (CZ-ISCO 2164)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 992 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 430 Kč do 50 147 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.