Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zlatník a klenotník

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102417

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Charakteristika

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta, navržení postupu zhotovení zlatnických a klenotnických prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s rytcem, brusičem a zasazovačem drahých kamenů dle potřebného postupu na zakázce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů.
 • Zhotovení šperků opracováním kovů a spojení jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením.
 • Zhotovení obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich.
 • Leštění, leptání, emailování, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků.
 • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích.
 • Opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.
 • Vystavování a nabízení šperků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Opravy klenotů a šperků vyrobených všemi technikami včetně zhotovování jejich chybějících částí. Zhotovování replik historických šperků. 7
Vytváření exkluzivních a uměleckých klenotů s drahými kameny podle vlastních návrhů. 7
Tepání a cizelování povrchu šperků. 6
Zasazování briliantů juvelovou technikou a do obrub, šatonů a řádků (karé). 6
Ozdobné ruční rytí do drahých kovů podle vlastního návrhu a podle přání zákazníka 5
Tavení drahých kovů včetně legování materiálu a dodržování ryzosti v rozmezí # 1/1000, lití drahých kovů do kyvet včetně úpravy požadovaného tepelného režimu programátoru na vyhřívání kyvet a zhotovování gumových forem pro stříkání vosku včetně rozřezávání. 5
Tvarování plastických ozdob na zlatých a stříbrných výrobcích (např. hodinkových pouzdrech) nebo ozdobných mozaik na povrchu výrobků z drahých kovů, např. závěsů, na speciálních frézovacích strojích. Dále smaltování (za tepla, za studena), emaily. 5
Vzorování šperků včetně uplatnění všech druhů kamenů, perel nebo kamejí a drahokamových rytin s možností všech forem zasazení. 5
Zasazování polodrahokamů tabulkovců, čočkovců, včetně fazetovaných kamenů a kamejí do výrobků ze zlata i stříbra úpravou obrub a příchytek. 5
Zhotovování výrobků z drahých kovů podle výtvarných návrhů i technických výkresů nebo podle vzoru z různých kovů včetně oprav a předělávek, např. přestavování hlav prstenů, ruční zhotovování obrub pro fazónové kameny apod., šperků z více různě tvarovaných dílů, dutých šperků z drahých kovů převážně uzlových tvarů nebo tvarově náročných šperků bohatých na plastiku a vlastní sestavování. 5
Zhotovování kombinovaných šperků z různobarevného zlata, např. snubních prstenů, jednoduchých prstenů, solitérů s používáním litých dílů a samostatně vyříznutých a tvarovaných šablon, složitých plastických ozdob stříbrných a zlatých výrobků na frézovacích a hoblovacích strojích s možnou kombinací různých ornamentů včetně seřizování stroje. 4
Zasazování všech druhů drahokamů, polodrahokamů a syntetických kamenů do složitých a umělecky náročných šperků, např. závěsů apod., včetně dokončovacích prací umělecko-řemeslné povahy. Zasazování drahokamů do vrypů šperků nebo šatonů s více příchytkami, zaklepávání polodrahokamů do pánských prstenů nebo přírodních kamenů všech tvarů a výbrusů do všech druhů obrub a šperků. 4
Tavení zlata na odstředivém licím stroji při současné trvalé kontrole měřicích přístrojů nebo drahých kovů v plynové nebo elektrické peci. Odstřikování vosku do gumových forem včetně vyjímání, prohlížení a odlévání, kování odlitků na lisu zatepla i zastudena a válcování za tepla i za studena na požadované délky a průměry. 4
Výroba dutých článků náramků, náušnic z předlisovaných a ručně tvarovaných částí. 4
Opravy složitých šperků a spojování několika dílů, např. broží, členitých náušnic apod. 4
Konečná povrchová úprava náročných výrobků z drahých kovů broušením a leštěním volně z ruky, např. náramků, fazet, skládaných snubních prstenů a výrobků s přírodními nebo umělými kameny. Dále povrchové úpravy matováním či pískováním 4
Elektrolytické pokovování drahými kovy s dodržováním povrchové členitosti výrobků (zlacení a stříbření). Dále též rhodiování (rhodium), chemické barvení - např.: černění. 3
Protahování materiálu z drahých kovů na protahovacích zařízeních a válcování plechů na válcovacích zařízeních. Sekání výlisků. Příprava zlatnických polotovarů (např.: výlisků, naušnicových mechanizmů, karabinek apod.). 3
Příprava materiálu na výrobu zlatých řetízků (žíhání zlatého drátu, vytváření spirály natáčením a rozřezávání spirály na očka) a letování oček zlatých řetízků plamenem hořáku s kontrolou pevnosti v tahu. 3
Ruční výroba koncových skákacích nebo pérových kroužků do zlatých řetízků. 3
Značení ryzosti výrobků výrobním puncem, typem a cenou včetně případné povrchové úpravy. Kontrola jakosti výrobků. 3
Úprava povrchu výrobků z drahých kovů broušením a leštěním tzv. volně z ruky. Zasazování drahých kamenů do krapen a obrub šperků. 3
Úpravy zlatnického zboží podle požadavků zákazníků. 3
Zhotovování částí šperků lisováním, ražením, odléváním pro všechny druhy šperků. Základní znalosti seřízení strojů používaných v oboru při sériové výrobě. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H nejvhodnější
Zlatník a klenotník RVP 82-51-H/03 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů
Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou
Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků
Příprava materiálů z drahých kovů pro výrobu šperků
Povrchové úpravy zlatnických výrobků
Zasazování drahých kamenů
Zhotovování šperků a klenotů
Orientace ve způsobech tavení drahých kovů pro výrobu šperků
Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů
Lisování a válcování drahých kovů
Vrtání při výrobě šperků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie tavby a odlévání drahých kovů
technologie broušení
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
uměleckořemeslné zpracování zlata a dalších drahých kovů
uměleckořemeslné zpracování drahých kamenů a klenotů
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Klenotníci, zlatníci a šperkaři (CZ-ISCO 73130)