Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Zastavárník

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Nadřazené povolání:

Obchodník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Moneylender,  Pawnbroker,  Provozovatel zastavárny

Příbuzná povolání

Knihkupec , Obchodní zástupce , Pracovník internetového obchodu , Starožitník , Aukcionář, dražebník , Realitní makléř

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

7784

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Zastavárník zajišťuje půjčování peněz zákazníkům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.

Pracovní činnosti

 • Zajištění hotovosti pro zákazníky proti předmětům jimi daných do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.
 • Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz.
 • Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce.
 • Prodej zastavených předmětů v případě nezaplacení půjčky v dohodnuté lhůtě.
 • Vedení evidence půjček, předmětů a klientů.
 • Dodržování hygienických zásad na pracovišti i v okolí provozovny.
 • Dodržování pravidel BOZP a PO a dalších relevantních předpisů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Ohodnocování předmětů a majetku nabízených do zástavy, výpočet částek zástavních půjček s přihlížením k ekonomickým a obchodním záměrům firmy. Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce. 7
Půjčování peněz proti zastavenému zboží nebo majetku a jeho vracení po splacení půjčky. 6
Příprava propadlých předmětů k prodeji nebo k aukci. 6
Vedení pečlivé evidence o dlužnících, přijatých i prodaných věcech pro kontrolu svou i státních orgánů. 6
Komunikace se zákazníky a dlužníky. 6
Vedení pokladny a evidence hotovostních i bezhotovostních operací. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M nejvhodnější
Obchodník RVP 66-41-L/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod KKOV 66xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví KKOV 64xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví KKOV 64xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxK vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod KKOV 66xxM vhodná
Obchod RVP 66-xx-L/xx vhodná
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 vhodná
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Oceňování zastaveného majetku jak pro účely stanovení výše půjčky, tak i pro případ jeho prodeje
Vypočítávání částek zástavních půjček při respektování ekonomických a obchodních záměrů firmy
Vedení požadovaných evidencí (např. vedení pokladní evidence, vedení evidence půjček, předmětů a klientů )
Vystavování dokladů o provedených transakcích (o prodeji zboží, dokladů o splacení zapůjčené částky a vrácení zastaveného majetku apod.)
Orientace v příslušné oborové legislativě
Poskytování informací zákazníkům o podmínkách půjčování peněz na základě zástavy majetku
Samostatné prodávání propadlých věcí zákazníkům přímo v provozovně
Přijímání plateb od zákazníků v hotovosti, ale i bezhotovostními způsoby (šeky, platební karty apod.), výplata půjčených částek zákazníkům
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Ukládání zastaveného majetku v prostorách k tomu určených a jeho ošetřování s cílem předejít poškození tohoto majetku
Práce s informačními a komunikačními technologiemi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
přejímka zboží
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
balení zboží
zbožíznalství speciálních výrobků
hygienické zásady v obchodě
psychologie prodeje

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Duševní zátěž
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Zastavárníci a půjčovatelé peněz (CZ-ISCO 42130)