Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Výživový poradce

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

péče o tělo

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Alternativní názvy

Výživový specialista,  Specialista na hubnutí,  Poradce pro výživu,  Poradce pro změnu životního stylu,  Ernährungsspezialist,  Nutritionist,  Dietitian

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102120

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky, složení těla a životní styl klienta, poskytuje odborné poradenství k pozitivní změně stavu a návyků klienta při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu a fyzickému stavu klienta.

Pracovní činnosti

 • Provádění komplexní vstupní nutriční a tělesné diagnostiky klienta.
 • Zhodnocení způsobu dosavadního stravování klienta.
 • Vytvoření doporučení pro změny v životosprávě za využití vhodných potravin, pohybu, doplňků stravy, případně dalších nefarmakologických intervencí.
 • Sestavení individuálního stravovacího plánu s ohledem na zdravotní stav, dosavadní životosprávu a stravovací návyky.
 • Poskytování výživového poradenství a pomoc klientům řešit jejich nutriční problémy.
 • Podporování a motivace klienta v průběhu změny životosprávy.
 • Sledování klienta při dodržování nových stravovacích návyků.
 • Edukace v oblasti správné výživy a vhodné pohybové aktivity pro daného klienta.
 • Vedení databáze klientů a evidování změn.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zjišťování tělesné hmotnosti a měření obvodů zákazníka. 6
Sestavování optimálního programu pro redukci váhy. 6
Sestavování optimálního programu pro nabírání svalové hmoty dle požadavků klienta. 6
Tvorba jídelníčku s ohledem na rovnováhu kyselin a zásad uvnitř organismu za účelem správného fungování metabolismu. 6
Změření bazálního metabolismu (energie potřebná pro orgánový chod těla). 5
Výpočet BMI (Body Mass Index = index tělesné hmotnosti). 5
Stanovení doporučených denních dávek živin odpovídajících metabolickým i zdravotním potřebám jedince. 5
Výběr potravin pro vyvážené stravování. 4
Výběr vhodných glykemických potravin s ohledem na klidový nebo fyzicky aktivní režim. 4
Vysvětlení správného použití a užívání doplňků stravy. 4
Výběr vhodného náhradního sladidla s ohledem na vypracovaný stravovací plán a zdravotní stav klienta. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N nejvhodnější
Dietní sestra AKVO/AKSO 5345M001 nejvhodnější
Nutriční asistent AKVO/AKSO 5341M008 nejvhodnější
Dipl.nutriční terapeut AKVO/AKSO 5341N41 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná
Nutriční asistent RVP 53-41-M/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění komplexní nutriční a cílené tělesné diagnostiky klienta
Sestavování jídelníčku pro různé skupiny klientů
Vedení požadovaných evidencí v oblasti výživy
Spolupráce při tvorbě individuálních plánů pro jednotlivé klienty
Sestavování individuálního cvičícího plánu a stravovacího režimu včetně propočtů biologické a energetické hodnoty
Vzdělávání a vedení klienta k převzetí zodpovědnosti za vhodné stravovací návyky a racionalizaci výživových názorů
Jednání s klientem
Diagnostika klienta
Poskytování poradenství v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu
Hodnocení účinnosti zvolených postupů a metod v oblasti podpory zdraví a zdravého způsobu života a jejich úprava dle klienta
Poskytování pomoci a podpory při stravování klientů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
dietetika
anatomie
zásady racionální výživy
zdravý životní styl
fyziologie
služby fitness a zdravého životního stylu
výživa a nauka o potravinách
analýza potravin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Uspokojování zákaznických potřeb
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny (CZ-ISCO 22300)