Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Výrobce netkaných textilií

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Textile maker

Příbuzná povolání

Přadlák , Textilní mistr , Úpravář textilií , Krajkář , Tiskař textilií , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Pletař , Tkadlec , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2217

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
 • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení kontinuálních linek na výrobu netkaných textilií impregnací nebo postřikem, sestávajících ze zařízení na pneumatickou tvorbu rouna, zařízení pro impregnaci nebo postřik, zařízení pro sušení a fixaci s konečnou adjustací a technologickým seřizováním rounotvorného zařízení s ohledem na použité vlákenné suroviny se zajištěním okamžitých úprav technologie. 5
Řízení kontinuálních linek na výrobu pojených dvojplyšových koberců včetně synchronizace jednotlivých stupňů, seřizování a nastavování všech ovládacích prvků linky s ohledem na vlastnosti materiálů, pojiva a mikroklimatu za průběžného vyhodnocování kvality a provádění okamžitých korekcí. 5
Řízení kontinuálních vpichovacích linek na výrobu papírenských nekonečných plstěnců. 5
Obsluhování kontinuálních vpichovacích linek na výrobu vpichovaných papírenských plstěnců včetně řízení ústrojí na fixaci rozměrů, pracovní šíře 5 000 mm a výše. 4
Obsluhování speciálních všívacích strojů. 4
Řízení latexovacích linek, např. na rubovou úpravu koberců. 4
Řízení linek na výrobu netkaných textilií pojených mechanicky vpichováním, prošíváním, pomocí termoplastických pojidel nebo vláken, chemicky pojených stříkáním apod. 4
Řízení linek na výrobu polypropylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií. 4
Řízení průběhu technologických procesů impregnátoru při výrobě netkaných textilií. 4
Kontrola a klasifikace hotových výrobků jednoduché vazební techniky s určováním jakosti výrobků do klasifikačních tříd. 3
Obsluhování kontinuálních linek a nanášení termoplastických hmot pro výrobu např. límcových vložek. 3
Obsluhování linek na výrobu netkaných textilií pojených mechanicky vpichováním, prošíváním, pomocí termoplastických pojidel nebo vláken, chemicky pojených stříkáním apod. 3
Obsluhování linek na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií. 3
Vyšívání chyb výrobků z prošívacích a vyšívacích linek. 3
Zalévání jehel pro proplétací a vpichovací stroje. 3
Zhotovování plošných textilních útvarů technologií spočívající v tom, že podélně a příčně kladené soustavy nití jsou proplétány třetí soustavou nití ve vazbě „trikot“ nebo „řetízek“ (maliwat). 3
Zhotovování propletů při používání dvou a více kladecích přístrojů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H nejvhodnější
Textilní a oděvní výroba RVP 31-57-E/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců KKOV 3153H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce KKOV 3151E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce KKOV 3255E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce KKOV 3155H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě KKOV 2855H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha speciálních všívacích strojů ve výrobě netkaných textilií
Obsluha technologických procesů impregnátoru ve výrobě netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií
Obsluha latexových linek na rubovou úpravu koberců ve výrobě netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu rouna
Seřizování, ošetřování a údržba textilních strojů a linek ve výrobě netkaných textilií
Obsluha linek na výrobu netkaných textilií, mechanicky pojených vpichováním, prošíváním, chemicky pojených stříkáním nebo pojených termoplastickými pojidly
Obsluha linek na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií
Posuzování jakosti surovin a produktů netkaných textilií na vstupu a výstupu z textilních strojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby netkaných textilií
plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž invazivními alergeny
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prachem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Duševní zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 8159)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 981 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 068 Kč do 33 847 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená (CZ-ISCO 81599)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 280 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 450 Kč do 33 925 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.