Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Vodárenský specialista

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

vodovody a kanalizace

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod , Vodárenský specialista úpravy vody , Vodárenský specialista čištění odpadních vod

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5077

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vodárenský specialista stanovuje technologické postupy, řídí složité a náročné úkoly v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod.

Pracovní činnosti

  • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami vodárenských zařízení k úpravě vody a čištění odpadních vod.
  • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na vodárenských technologických zařízeních k úpravě a čištění vody.
  • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu výroby a čištění vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
  • Řízení pohotovostní činnosti provozu vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.
  • Koordinace činností při havarijních opravách vodárenských zařízení k úpravě a čištění vody.
  • Sledování nových technologií v oboru a jejich uplatňování v praxi.
  • Navrhování a realizace koncepce rozvoje procesů výroby pitné vody a čištění odpadních vod.
  • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
  • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů KKOV 2808T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.