Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Veterinární lékař

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

veterinární péče

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

39 000 Kč - 64 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Zvěrolékař,  Veterinář,  Veterinary surgeon,  Veterinarian,  Doktor veterinární medicíny,  Soukromý veterinární lékař,  der Tierarzt

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 166/1999, Sb., o veterinární péči, vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností a dle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.

ID jednotky práce

6131

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

13. 10. 2021

Charakteristika

Veterinární lékař poskytuje zvířatům preventivní, diagnostickou, léčebnou péči a poskytuje poradenství v oblasti chovu zvířat a ochrany zdraví zvířat.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství KKOV 4301T nejvhodnější
Veterinární lékařství AKVO/AKSO 4301T014 nejvhodnější
Všeobecné veterinární lékařství AKVO/AKSO 4301T022 nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302T nejvhodnější

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární, léčebné a preventivní činnosti podle zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění veterinárního vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat
Provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a prací v oboru veterinárního lékařství
Vedení dokumentace a záznamů o provádění preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství
Stanovování léčebných veterinárních postupů a ozdravných programů pro zvířata
Zápis údajů do chovatelské a jiné evidence
Bezpečnost a hygiena při práci
Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty
Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
Uplatňování technologických a hygienických postupů při provádění inseminace a vpravování embryí
Provádění poradenské činnosti, přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru léčebně preventivní činnosti soukromého veterinárního lékaře
Poskytování základních praktických informací v oblasti reprodukce, šlechtění, výživy, podmínek chovu a odchovu včetně welfare zvířat

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
sterilizace a kastrace zvířat
epizootologie a parazitologie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Veterinární lékaři (CZ-ISCO 2250)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 041 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 052 Kč do 64 421 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2250 Veterinární lékaři http://data.europa.eu/esco/isco/C2250