Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Tiskař textilií

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Nadřazené povolání:

Výrobce textilií

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Textile bleaching and dyeing machine operator,  Converter,  Tiskař podlahových textilií a jiných textilních útvarů,  Obsluha tiskařských strojů,  Tiskař tkanin a pletenin

Příbuzná povolání

Přadlák , Textilní mistr , Úpravář textilií , Krajkář , Pracovník jakosti v textilní výrobě , Plsťař , Síťař , Pletař , Tkadlec , Provazník , Prýmkař , Barvíř textilií , Výrobce netkaných textilií

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2216

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Obsluhaí tiskacích strojů, linek a zařízení.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun potisknuté textilie.
 • Příprava tiskacích barev, zahušťovadel a dalších pomocných chemikálií podle předepsaných receptur.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování textilií, provádění prací spojených s potiskováním.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, přístrojů a zařízení.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, přístrojů a příslušenství.
 • Kontrola kvality potisknutých textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení potiskování plošných textilií na válcových nebo filmových automatických strojích osmi- a vícebarevných. 7
Řízení potiskování textilií na kombinovaných kontinuálních linkách s vícestupňovou předúpravou a úpravou potiskovaných textilií a vícenásobnou variabilitou řízeného výrobního procesu z hlediska předúpravy, způsobu potiskování a doúpravy různých zpracovávaných materiálů, používaných barev a vzorů. 7
Řízení potiskování textilií z hlediska způsobu potiskování, řezání válců nebo šablon s ohledem na barevnost tištěné textilie a přesnost soutisku (raportu) tištěné textilie. 7
Řízení potiskování plošných textilií na válcových nebo filmových automatických strojích čtyř- až šestibarevných. 6
Řízení potiskování strojním zařízením pro sublimační tisk přenosem. 6
Řízení pro speciální druhy tisku jako je tisk příze, osnovy a koberce. 6
Obsluhování části tiskacího válcového nebo filmového automatického stroje osmi- a vícebarevného (II. tiskař). 5
Řízení potiskování na válcových a filmových automatických strojích jedno- až tříbarevných. 5
Obsluhování běhounů na tiskařských strojích osmi- a vícebarevných. 4
Obsluhování části tiskacího válcového nebo filmového automatického stroje čtyř- až šestibarevného (II. tiskař). 4
Potiskování plošných textilií ručním tiskem nebo ručním filmovým tiskem. 4
Obsluhování části tiskacího válcového nebo filmového automatického stroje jedno- až tříbarevného (II. tiskař). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru textilní chemik, zušlechťovací práce KKOV 3156H nejvhodnější
Výrobce textilií RVP 31-57-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba KKOV 3157E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě KKOV 2852H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce KKOV 3452H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha tiskacích válcových a filmových automatických strojů pro potisk textilií
Obsluha běhounů na strojích pro potisk textilií
Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení pro potiskování a fixaci barviv na textiliích
Řízení ovládacích panelů vícestupňových kombinovaných a vícestupňových linek a aparaturních zařízení pro chemické zušlechťování různých druhů textilních materiálů
Ruční potiskování plošných textilií ručním nebo ručním filmovým tiskem
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Orientace v recepturách
Posuzování jakosti potisknutých textilií před tiskem a po tisku

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie potiskování textilií
barviva, zahušťovadla a další pomocné materiály pro potisk textilií

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná nervová onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy vidění.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Tiskaři (CZ-ISCO 7322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 188 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 126 Kč do 46 204 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.