Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Textilní technik

Odborný směr:

Textilní a oděvní výroba

Odborný podsměr:

výroba látek

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Textilní technik desinatér , Textilní technik mistr , Operátor textilní výroby , Textilní technik dispečer , Textilní technik technolog , Textilní technik kvality

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6171

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Textilní technik řídí provoz a organizuje práci na vymezeném dílčím technologickém úseku v zájmu zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby. Stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu na vymezeném úseku, rozpracovává jednoduché výtvarné návrhy do méně složitých konstrukcí textilií, zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu i vyřizování reklamací od odběratelů.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu práce ve svěřených pracovních úsecích.
 • Řízení a organizace práce podřízených pracovníků.
 • Zabezpečení plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby, odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
 • Určování základní technologie a zpracování technologických postupů a spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Příprava návrhů na nové výrobky, desény, varianty podle předlohy včetně zpracování konstrukčních podkladů a technického zpracování návrhů pro textilní výrobky a spolupráce při realizaci ve výrobě.
 • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů a mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek a zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Textilnictví RVP 31-41-M/01 nejvhodnější
Textilnictví RVP 31-41-L/51 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.