Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Technik zařízení pro ochranu ovzduší

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Technik pro ovzduší

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102833

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Technik zařízení pro ochranu ovzduší zajišťuje a kontroluje ve výrobním podniku bezpečný a správný provoz zařízení pro ochranu ovzduší podle právních, manipulačních a provozních předpisů, vede evidenci a provozní podklady pro hodnocení činnosti a účinnosti tohoto zařízení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola zařízení ke kontinuálnímu měření znečištění ovzduší ve výrobním podniku.
 • Kontrola a sledování obsahu látek znečišťujících ovzduší zejména polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu, chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů v případě spalování odpadů.
 • Evidence a vyhodnocování výsledků kontinuálního měření emisí.
 • Spolupráce s autorizovanou osobou při jednorázovém měření emisí pro danou technologii.
 • Dohled na bezpečný a správný provoz zařízení pro ochranu ovzduší.
 • Spolupráce při provádění okamžitého opatření při zjištění odchylek od povolených hodnot.
 • Organizace a kontrola údržby zařízení k zachycení znečištění.
 • Organizace dopravy a přepravy pevných odpadů ze zařízení pro ochranu ovzduší.
 • Spolupráce na návrzích změn manipulačních a provozních řádů u zařízení k ochraně ovzduší.
 • Příprava podkladů pro hlášení o poplatcích za znečištění ovzduší.
 • Řízení a kontrola pracovníků zařízení pro ochranu ovzduší.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.
 • Environmentální management.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a ochrany ovzduší.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výpočet poplatkového hlášení organizace za zdroje znečišťování ovzduší. 7
Zajištění pravidelné údržby zařízení k ochraně ovzduší. 6
Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší, zejména při výkonu její kontrolní činnosti. 6
Zajišťování bezpečnosti práce při údržbě koncových zařízení pro ochranu ovzduší (školení, ochranné pomůcky). 6
Řízení provozu stacionárního zdroje a koncových zařízení na ochranu ovzduší při vyhlášení smogové situace. 5
Sledování parametrů procesu spalování odpadů a technických podmínek provozu zdroje tepelně zpracovávajícího odpad. 5
Kontrola provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší. 5
Zajištění míst pro jednorázové měření emisí z dané technologie. 5
Kontrola dodržování požadavků na uvedení zařízení k ochraně ovzduší do provozu. 5
Vedení evidence o naměřených hodnotách emisí. 5
Zajištění odvozu odpadů vzniklých ze zařízení k ochraně ovzduší a jejich evidence. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí KKOV 1601M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie KKOV 1602M nejvhodnější
Ekologie a životní prostředí RVP 16-01-M/01 nejvhodnější
Průmyslová ekologie RVP 16-02-M/01 nejvhodnější
Ekologie a ochrana životního prostředí RVP 16-xx-M/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie KKOV 2842M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie KKOV 2844M vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru chemická technologie KKOV 2841J vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička zařízení pro ochranu ovzduší ( 16-007-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava podkladů pro vyplnění hlášení s využitím platných formulářů
Dohlížení na bezpečnou manipulaci a skladování ekologicky nebezpečných látek znečisťujících vody a půdy
Řízení dokumentace a evidence ke zdrojům znečištění ovzduší v organizaci
Orientace v normách a standardech přijatých pro ekologická zařízení
Komplexní zajišťování a provádění měření a pozorování kvality ovzduší
Příprava odborných podkladů a stanovisek k ochraně čistoty ovzduší pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady
Řízení činnosti technologického zařízení pro ochranu ovzduší
Zajištění dopravy a přepravy odpadů
Zajišťování ochrany čistoty ovzduší dohlížením na ekologickou nezávadnost výroby a provozu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
metody monitorování a analýz životního prostředí
limity pro látky znečišťující ovzduší
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
environmentální management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
právní předpisy pro životní prostředí
právní a technické předpisy pro ochranu ovzduší
emise a jejich dopad na životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prachem
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.