Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Technik specialista pro ochranu ovzduší

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Podnikový ekolog

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Samostatný technik pro ovzduší

Příbuzná povolání

Technik specialista pro ochranu vod , Technik specialista odpadového hospodářství ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102875

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Technik specialista pro ochranu ovzduší řídí a kontroluje činnost provozovaných zařízení pro ochranu ovzduší ve výrobních podnicích, kontroluje plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na ochranu ovzduší v organizaci a zajišťuje podklady pro povinná hlášení o znečištění ovzduší a provozovaných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Metodické řízení a aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu ovzduší nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Koordinace přípravy podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Zastupování organizace při jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší, zejména při výkonu její kontrolní činnosti.
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z hlediska znečištění ovzduší.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary (jakosti, plánování a strategického řízení, havarijního řízení, požární prevence, bezpečnosti práce atd.).
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách znečišťujících ovzduší, které mají významný dopad na životní prostředí.
 • Spolupráce při vypracování manipulačních a provozních řádů zařízení na ochranu ovzduší, jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany ovzduší.
 • Vedení příslušné dokumentace o znečišťování ovzduší a její aktualizace.
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany ovzduší.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zpracování plánu kontrol činnosti pracovníků zařízení pro ochranu ovzduší. 12
Zpracování podkladů pro hlášení o produkci emisí do ovzduší v souladu s požadavky právních a interních předpisů. 12
Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy. 11
Zavedení interních monitorovacích a kontrolních systémů k zdrojům znečišťování ovzduší a produkovaným emisím ve výrobních podnicích a k přenosu znečištění v souladu s požadavky právních předpisů. 11
Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení z pohledu nakládání s odpady. 11
Kontrola dodržování opatření přijatých organizací k ochraně ovzduší. 11
Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, prevenci a odstraňování havárií, snižování a odstraňování rizik. 10
Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 10
Pravidelné bilancování materiálových a energetických toků, jejich analýzy a indikátorů s cílem snížit znečištění ovzduší (integrovaně). 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie KKOV 1407T vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Technik specialista pro ochranu ovzduší ( 16-014-T )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava odborných podkladů a stanovisek k ochraně čistoty ovzduší pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady
Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků
Analýza technologických procesů provozovaných v relevantním oboru činnosti a příčin vzniku odpadů a znečištění a návrhy opatření
Zajištění funkce ekologického / koncového zařízení v souladu s požadavky právních předpisů, norem a standardů
Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu
Řízení dokumentace a evidence ke zdrojům znečištění ovzduší v organizaci
Řízení činnosti technologického zařízení pro ochranu ovzduší
Zpracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu s platnou legislativou
Kontrola měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách znečišťujících ovzduší, které mají významný dopad na životní prostředí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
metody monitorování a analýz životního prostředí
limity pro látky znečišťující ovzduší
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
environmentální management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
právní a technické předpisy pro ochranu ovzduší
emise a jejich dopad na životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.