Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Technik specialista pro ochranu vod

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Podnikový ekolog

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Samostatný technik pro ochranu vod

Příbuzná povolání

Technik specialista odpadového hospodářství , Technik specialista pro ochranu ovzduší

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102877

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technik specialista pro ochranu vod řídí a kontroluje činnost zařízení pro ochranu vod z hlediska dopadů na životní prostředí, kontroluje plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na ochranu vod v organizaci a zajišťuje podklady pro povinná hlášení o vodách.

Pracovní činnosti

 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu vod nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zařízení na ochranu vod.
 • Koordinace přípravy podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Zastupování organizace při jednání s orgány státní a veřejné správy v oblasti vodního hospodářství, zejména při výkonu její kontrolní činnosti.
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu ochrany vod.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary (jakosti, plánování a strategického řízení, havarijního řízení, požární prevence, bezpečnosti práce atd.).
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách znečišťujících vody, které mají významný dopad na životní prostředí.
 • Spolupráce při vypracování manipulačních a provozních řádů zařízení ochrany vod a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti bezpečností práce a ochrany vod.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie KKOV 1407T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách znečišťujících vody, které mají významný dopad na životní prostředí
Analýza technologických procesů provozovaných v relevantním oboru činnosti a příčin vzniku odpadů a znečištění a návrhy opatření
Sledování, posuzování a vyhodnocování výsledků úpravy vody a čištění odpadních vod
Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků
Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci
Zpracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu s platnou legislativou
Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu
Řízení činnosti technologického zařízení pro nakládání s vodami
Jednání s investory a správními orgány v rámci vodoprávních řízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
techniky a postupy kontroly čistoty vody
čištění odpadních vod
technologie úpravy vody
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
ochrana vody a monitoring jakosti vody
environmentální management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
odpadní vody, jejich vznik a dopad na životní prostředí
právní předpisy pro nakládání s vodami

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.