Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Technik optických sítí

Odborný směr:

Elektronické komunikace

Odborný podsměr:

montáž a opravy komunikačních sítí

Nadřazené povolání:

Technik telekomunikací a radiokomunikací

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Charakteristika

Technik optických sítí se podílí na přípravě a realizaci výstavby optických sítí, jejich údržbě, testování, samostatně provádí diagnostiku, lokalizaci závad na optických sítích a podílí se následně na jejich opravě.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výstavby, provozu a údržby optických sítí (tj. sítí elektronických komunikací, které jsou založeny na optických vláknech nebo optických komunikacích volným prostorem).
 • Vedení a realizace projektu dle prováděcí technické dokumentace elektronických komunikací a dokumentace zařízení pro elektronické komunikace.
 • Příprava trasy pro nasazení optického přenosového systému.
 • Příprava optického kabelu k montáži.
 • Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním.
 • Instalace závěsných optických kabelů.
 • Příprava optických vláken ke svařování, spojování.
 • Spojování optických vláken svařováním, mechanickými spojkami, konektory, čištění a inspekce kvality jednotlivých spojení.
 • Identifikace vláken ve svazcích, optických spojkách a rozvaděčích, jak podle dokumentace, tak pomocí základních diagnostických metod.
 • Základní měření a kvalifikace parametrů optické kabelové trasy.
 • Přejímkové a kontrolní měření parametrů optické sítě.
 • Diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.
 • Údržba a opravy optických sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Aplikace a kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce s komunikačními systémy, laserovým zářením a optickými vlákny a kabely.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Instalace a ukončení mnohovidových optických vláken (MM – multimode). 7
Instalace a ukončení jednovidových optických vláken (SM – single mode). 7
Opravy a údržba optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy. 7
Montáž a kvalifikace optických tras pro systémy měření a regulace v průmyslových provozech. 7
Montáž a měření širokopásmových optických přípojek v přístupové síti. 7
Montáž a měření optických kabelů pro telekomunikace optické přenosové systémy. 7
Montáž a měření optických kabelů pro datakomunikace a kabelážní systémy. 7

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat. 9
Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 8
Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 8
Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 7
Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu. 7
Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 7
Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu. 6
Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot. 6
Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování. 5
Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení. 5
Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace KKOV 2645M nejvhodnější
Telekomunikace RVP 26-45-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxM vhodná
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika RVP 26-xx-L/xx vhodná
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika RVP 26-xx-M/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Odborná způsobilost v oblasti Bezpečnost laserových zařízení podle ČSN EN 60825-1 ed.2: 2008
povinné - Odborná způsobilost v oblasti Bezpečnost laserových zařízení podle ČSN EN 60825-2 ed. 2: 2005

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Spolupráce při řešení a odstraňování běžných poruch, havárií a dílčích neshod s projektovou dokumentací
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
Provádění preventivní údržby
Pokládka telekomunikačních kabelů
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů
Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat
Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy
Identifikace vláken a optických kabelů
Výstavba, montáž a lokalizace poruch nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů
Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací
Svařování a spojování optických vláken

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
měření elektrických veličin
elektronické měřicí přístroje a systémy
normy elektrických obvodů a instalací
nadzemní, podzemní a vnitřní telekomunikační vedení
vláknová optika a optické komunikace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem.