Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Technický dozor stavebníka

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Technický dozor na stavbě

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103128

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technický dozor stavebníka vykonává kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby.

Pracovní činnosti

 • Kontrola způsobu provádění stavby nebo její části v průběhu celé realizace, včetně fáze vyzkoušení a kontroly průkazů vyhrazených zařízení, kontrola souladu s příslušnou ověřenou projektovou dokumentací, s rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, obecnými požadavky na výstavbu, právními a technickými předpisy a technickými normami.
 • Kontrola a prověřování výkonu autorského dozoru a jeho účinnosti, pokud není výkon autorského dozoru smluvně samostatně zabezpečen.
 • Kontrola řízení projektu/stavby včetně připravenosti plánu kontrolních prohlídek, inspekcí a zkoušek.
 • Kontrola činností souvisejících s přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby, jeho vybavením a organizací pro další průběh výstavby, včetně zeměměřických činností.
 • Kontrola kvality přípravy a realizace dodávek u účastníků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými právními předpisy, s technickými normami.
 • Kontrola kvality přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich dokladů o kvalitě v souladu s příslušnými předpisy, s technickými normami a doporučenými standardy.
 • Kontrola respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících předpisů, technických norem, doporučených standardů a ujednání v příslušných smlouvách o dílo, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol.
 • Kontrola provozu na staveništi z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků působících na staveništi, využívání hygienických zařízení, kvality skladování materiálu ve vyhrazených prostorách a udržování čistoty a pořádku.
 • Posouzení návrhů na změny stavby před dokončením vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání takových návrhů.
 • Kontrola plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a kontrola plnění dalších úkolů vyplývajících ze zařazení technického dozoru do managementu projektu/stavby.
 • Kontrola plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby, přejímání související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů souvisejících s předáním stavby do užívání či uvedením do běžného provozování, a také závazků vyplývajících ze záruční doby každého z účastníků výstavby.
 • Kontrola řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, v rozsahu pověření, popř. v dohodě s manažerem projektu/stavby.
 • Kontrola projektové dokumentace zpracované zhotovitelem vč. kontroly její správnosti a úplnosti a souladu s podmínkami stavebního povolení, technickými normami a smluvními ujednáními (ve spolupráci s autorským dozorem).
 • Kontrola dodržování příslušných předpisů a opatření na úseku požární ochrany, ochrany životního prostředí, státní památkové péče a dalších chráněných veřejných zájmů.
 • Kontrola součinnosti mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení.
 • Kontrola plnění potřebných opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů.
 • Zastupování stavebníka ve veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví KKOV 3647M nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-47-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov KKOV 3645M vhodná
Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství KKOV 3607R vhodná
Technická zařízení budov RVP 36-45-M/01 vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Autorizace autorizovaného technika ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 - 6
doporučené - Autorizace autorizovaného inženýra ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 – 6
doporučené - Autorizace autorizovaného architekta ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 – 6

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění technického dozoru na stavbách
Zápis do stavebního deníku
Orientace v projektové dokumentaci a technologických postupech
Orientace v právních a technických předpisech a obecných požadavcích na výstavbu
Kontrola způsobu provádění stavby nebo její části
Kontrola a prověřování výkonu autorského dozoru
Kontrola připravenosti staveniště a jeho vybavení
Kontrola kvality realizace dodávek pro výstavbu a kvality skladování materiálu na staveništi
Kontrola kvality přípravy a provádění stavebních či montážních prací na staveništi
Kontrola dodržování bezpečnosti a zdraví pracovníků, využívání hygienických zařízení a udržování čistoty a pořádku na staveništi
Posuzování a podávání návrhů na změny stavby před dokončením
Kontrola oprávněnosti a správnosti faktur a jiných dokladů, závazků a smluv účastníků výstavby
Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace v souladu s podmínkami stavebního povolení, technickými normami a smluvními ujednáními
Kontrola dodržování předpisů a opatření na úseku požární ochrany, ochrany životního prostředí, státní památkové péče a dalších chráněných veřejných zájmů na staveništi
Kontrola plnění potřebných opatření u archeologických nálezů i nálezů na staveništi
Zastupování stavebníka na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
legislativa ve stavebnictví
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu
stavební technologie
stavební výkresy
software pro zpracování rozpočtů a cen stavebních zakázek
obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologických zařízení, strojů a příslušenství
stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti
software pro projektování staveb

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.