Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Strojník obsluhy stavebních strojů

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Obsluha rypadel , Obsluha zemních strojů , Řidič autojeřábu , Řidič buldozeru , Řidič bagru , Řidič shrnovače , Řidič finišeru , Řidič skrejpru , Řidič frézy , Řidič dozeru , Řidič rypadla , Řidič nakladače , Řidič stroje na hloubení jam (na pilotáž) , Obsluha jeřábu , Řidič víceúčelového stroje pro zemní práce , Strojník betonář , Strojník stavebních strojů , Jeřábník , Building machine operator , Grader , Bulldozer and Scraper operator

Podřízené specializace

Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů , Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů , Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí , Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů , Obsluha stavebních strojů betonáren , Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže , Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu , Obsluha stavebních elektrocentrál , Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových , Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce , Obsluha stavebních strojů silničních válců , Obsluha stavebních strojů úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy , Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů , Obsluha stavebních strojů kompresorů , Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů , Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí , Obsluha drenážních strojů a fréz , Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování , Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem , Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz , Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel , Obsluha stavebních strojů truboukladčíků , Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu , Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače

Příbuzná povolání

Svobodník ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

141

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
 • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
 • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
 • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha rozpěrného prstence a řízení činností záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu. 7
Řízení, obsluha a běžná údržba těžebních strojů pro zvláštní zemní práce (např. strojů s dálkovým ovládáním pro práci pod vodní hladinou a strojů na prohlubování a čištění říčních koryt), souprav nemechanizovaných razicích štítů a souprav na protlačování potrubí s vrtným štítem. 6
Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků (strojů a zařízení), např. dozerů, skrejprů a grejdrů s motorem o výkonu nad 132 kW, plně automatizovaných mícháren směsí se soustavami dopravy, skladování, třídění a dávkování materiálů, lopatových rýpadel o obsahu nad 2 m3 lopaty, dozerů při pracích ve značně ztížených podmínkách (např. práce ve skluzových polích, v bažinatém terénu, při prohlubování rybníků, na strmých stěnách o sklonu cca 30 stupňů a výšce 10 - 20 m, rovnání velkých ploch s dodržováním rovinnosti š5 cm/m2 při dokončovacích pracích apod.), rýhovačů pro bezvýkopové kladení drenáží, flexibilního potrubí nebo kabelů s nivelačními prvky včetně seřizování přídavných strojních zařízení a řízení práce vícečlenné posádky, samohybných čerpacích souprav na dopravu a ukládání betonových směsí a malt (včetně souprav s výložníkem) s dieselelektrickým a hydraulickým pohonem, dálkovým ovládáním a kompletní seřizování souprav o výkonu nad 25 m3/h, finišerů s nivelačním zařízením a automat 5
Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků (strojů a zařízení), např. beranidel a vytahovačů (vibračních, pneumatických a výbušných), dozerů, skrejprů a grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW, betonáren s poloautomatickým ovládáním, čerpacích souprav na dopravu a ukládání betonových směsí a malt o výkonu do 25 m3/h, strojních souprav na protlačování potrubí pod komunikacemi a objekty, lopatových rýpadel do 2 m3 obsahu lopaty, univerzálních dokončovacích víceúčelových zemních strojů (typu SATUR 051 k, UDS 110, U 416 apod.), silničních motorových válců (vibračních a pneumatikových) těžkých typů pro zvlášť náročné hutnicí práce nebo tampingových válců s používáním víceúčelového přídavného zařízení (CAT 825 B), injektážních souprav o tlaku nad 1 MPa, bezbočnicových finišerů pro živičné, betonové a asfaltové vozovky a plochy a pásových traktorů, tahačů a damprů s motorem o výkonu do 132 kW. 4
Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků (strojů a zařízení), např. samopojízdných zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m, strojů na řezání živičných a betonových koberců, beranidel s mechanickým systémem ovládání (pro beranění štětovnic, pažnic a pilot), míchacích souprav na výrobu směsí různého složení podle receptur s mechanickým dávkováním a se změnami receptury během směny, sestavovaných betonáren s vlastním štěrkopískovým a cementovým hospodářstvím, rozdělovačů a rozhrnovačů finišerů při stavbách betonových a živičných vozovek a ploch, bočnicových finišerů pro betonování vozovek a ploch, strojů na frézování živičných a betonových koberců, na seřezávání silničních krajnic a řezání spár v betonových plochách, injektážních souprav o tlaku do 1 MPa a pásových traktorů a tahačů s motorem o výkonu do 75 kW. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 36xxE vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz KKOV 3644L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxE vhodná
Stavebnictví, geodézie a kartografie RVP 36-xx-H/xx vhodná
Strojírenství a strojírenská výroba RVP 23-xx-H/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha stavebních strojů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce se stavebními stroji a zařízeními
Obsluha příslušných druhů stavebních strojů a zařízení
Volba postupu práce a technologických podmínek při úpravě terénu za použití stavebních strojů a zařízení
Seřizování, ošetřování a údržba příslušných druhů stavebních strojů a zařízení
Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení
Řízení pojízdných druhů stavebních strojů a zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení (CZ-ISCO 8342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 207 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 977 Kč do 42 120 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 24 922 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 668 Kč do 31 759 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Obsluha zemních a příbuzných strojů (CZ-ISCO 83422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 638 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 031 Kč do 41 053 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 038 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 668 Kč do 31 759 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.