Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Stavební klempíř

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

zpracování plechu

Nadřazené povolání:

Klempíř

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Klempíř strojní ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

222

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

8. 2. 2021

Charakteristika

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů, montuje a opravuje oplechování fasádních prvků, komínů a průniků a dle vlastních návrhů nebo původních vzorů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého nebo slohového stylu.

Pracovní činnosti

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků.
 • Výpočet spotřeby použitého materiálů a spojovacího materiálu.
 • Montáž a opravy stavebních klempířských dílů a výrobků.
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů řezáním, stříháním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním.
 • Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování.
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zakružování, ohýbání a tváření plechů.
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů.
 • Slícování a spojování dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví KKOV 3655H nejvhodnější
Klempíř RVP 23-55-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví KKOV 3655E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství KKOV 2355H vhodná
Klempířské práce ve stavebnictví RVP 36-55-E/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Stavební klempíř/klempířka ( 36-053-H )
 • Stavební klempíř/klempířka plechových fasád ( 36-104-H )
 • Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin ( 36-105-H )
 • Stavební klempíř/klempířka pro zhotovování drážkových krytin ( 36-106-H )
 • Stavební klempíř/klempířka pro skládané plechové krytiny ( 36-107-H )
 • Stavební klempíř/klempířka pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce ( 36-108-H )

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
povinné - Zkouška postupu pájení - tvrdé pájení ČSN EN 13134

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin
Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením
Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech
Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí
Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí
Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí
Výpočet spotřeby materiálu
Strojní zpracování klempířských materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
klempířská technologie
technologie svařování kovů
klempířské stavební prvky a konstrukce
bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví
střešní konstrukce
stavební výkresy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Duševní zátěž
Zátěž prachem
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.