Typ JP ID
Specializace 222

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů, montuje a opravuje oplechování fasádních prvků, komínů a průniků a dle vlastních návrhů nebo původních vzorů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého nebo slohového stylu.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: zpracování plechu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Klempíř
Příbuzné specializace: Klempíř strojní, Klempíř drakař, Letecký sestavář - nýtař
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků.
 • Výpočet spotřeby použitého materiálů a spojovacího materiálu.
 • Montáž a opravy stavebních klempířských dílů a výrobků.
 • Ruční obrábění a zpracovávání plechů řezáním, stříháním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním.
 • Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování.
 • Obsluha strojů a zařízení na dělení, zakružování, ohýbání a tváření plechů.
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů.
 • Slícování a spojování dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní montáž lanových střech větších rozponů (sportovních hal, skladišť, apod.). 8
Montáž výtahových konstrukcí pro zabudované výtahy. 7
Zhotovení a montáž přímočarých schodů nebo schodů točitých, typových. 6
Zhotovení a montáž rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců pro oplechování zdí, nadezdívek a balkonů. 6
Zhotovení a montáž mříží, žebříků, schodišťových madel, kanálových poklopů. 6
Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů. 6
Spojování dílů šroubováním, ohýbání materiálu za studena. 6
Ruční řezání a stříhání tenkostěnných profilů. 5
Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket. 5
Zhotovení a montáž stavebních klempířských výrobků (háků, střešních žlabů, odpadních trub a dílců plechové krytiny). 5
Zhotovení a montáž rámových oplocení, pevných oken, oplechování oken a dveří. 5
Strojní rovnání plechů a ocelových materiálů, řezání závitů do běžně používaných materiálů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prachem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Klempíř 23-55-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství 2355H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Klempíř stavební (36-053-H)
 • Stavební klempíř plechových fasád (36-104-H)
 • Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (36-105-H)
 • Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin (36-106-H)
 • Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (36-107-H)
 • Stavební klempíř pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce (36-108-H)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • povinné - Zkouška postupu pájení - tvrdé pájení ČSN EN 13134

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e71._.0034 klempířská technologie 3 Nutné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Nutné
g11._.0017 klempířské stavební prvky a konstrukce 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0015 střešní konstrukce 3 Výhodné
g11._.0024 stavební výkresy 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3091 Zhotovování stavebních klempířských výrobků, jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby a dílce plechových krytin 3 Nutné
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 Nutné
e74.D.1025 Orientace ve výkresové dokumentaci pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí; čtení prováděcích výkresů stavebních klempířských konstrukcí 3 Nutné
e74.D.2909 Návrh pracovních postupů zhotovování, montáže, demontáže a oprav klempířských výrobků a konstrukcí 3 Nutné
e74.D.4007 Měření, rozvrhování a orýsování prvků klempířských konstrukcí 3 Nutné
e74.A.3048 Spojování dílů z plechů a profilů mechanickými a lepenými spoji a měkkým pájením 3 Nutné
e74.D.1014 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí 3 Nutné
e74.A.3056 Montáž, osazování a opravy plechových krytin střech 3 Nutné
e74.A.4102 Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro klempířské práce 3 Nutné
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 Nutné
g11.D.5019 Výpočet spotřeby materiálu 3 Nutné
e72.B.1027 Strojní zpracování klempířských materiálů 3 Nutné